Sonja Martikainen, Maija Ojanen-Saloranta: Purpose

PURPOSEN PERIMMÄISEN TARKOITUKSEN JÄLJILLÄ

VTT julkisti päivitetyn strategiansa kuluvan vuoden 2021 alussa. Strategiasta haluttiin henkilöstön ja sidosryhmien osallistamisen kautta yhteisesti ymmärrettävä, selkeä ja läpinäkyvä kokonaisuus. Tuomalla purpose strategian ytimeen kirkastettiin vetovoimaista ajatusta siitä, mistä kaikki lähtee. Mutta mikä purpose oikeastaan on ja mitä sillä halutaan saada aikaan?

PURPOSEN NOUSU STRATEGIAKÄSITTEISTÖÖN

Strategisen ajattelun alku on sodankäynnissä. Voittavan sotajoukon jokainen sotilas tietää yhteisen tavoitteen sekä ymmärtää henkilökohtaisesti, mitä häneltä odotetaan. Tämä strategisen ajattelun ydin katoaa yllättävän helpolla. Kenties tästä syystä, viime vuosina purpose on noussut strategiakäsitteistössä tutumpien vision ja mission rinnalle, tai paikoin korvaajaksi. Lyhyesti kuvattuna purposevisio ja missio vastaavat organisaation miksi-, mitä- ja miten-kysymyksiin. Purpose kertoo, miksi organisaatio on olemassa ja millä tavoin se on olemassa. Visio kertoo, miltä tulevaisuudessa näyttää, kun organisaatio on saavuttanut tavoitteensa. Missio kertoo, miten ja minkälaisella tekemisellä vision kuvaamaan tavoitetilaan päästään.

MITEN TERMIT KÄÄNTYVÄT SUOMEKSI?

Joskus purpose jätetään kääntämättä, mutta sujuvampaa suomen kieltä on termin kääntäminen. Tarkoitus ja merkitys, joissakin yhteyksissä myös tehtävä, ovat strategiatermistössä käytetyimmät käännökset. Voidaan puhua organisaation olemassaolon perimmäisestä tarkoituksesta, organisaation merkityksestä asiakkailleen ja sidosryhmilleen, tai suuresta tehtävästä.  

Täysin vakiintunutta käännöstä suomenkielisessä strategiatermistössä ei ole, joskin Suomen Strategisen Johtamisen Seura (SSJS) suosii termiä tarkoitus. Kuitenkin, osa kyseisen yhteisön jäsenistä, kokee myös merkityksen luontevaksi. Tässä yhteydessä on tarpeen huomauttaa, että puhumme termeistä aina strategian viitekehyksessä: Purposella on muitakin käännöksiä, kuten päämäärä ja pyrkimys, jotka käsitteinä liikkuvat vision ja mission suuntaan. Vision kääntyy näkemykseksi tai näöksi, ja on vahvasti tulevaisuussuuntauntunut. Sanotaan, että hyvä visio on sellainen, joka määrittelee organisaation näkemyksen tulevaisuuden markkinoista ja sen, mikä on yrityksen positio siellä.

Mission voi tarkoittaa komennusta, tehtävää tai kutsumusta, joka on lähellä tarkoitusta, mutta on terminä toiminta- ja tulevaisuussuuntautuneempi. Missio kuvastaa ennen kaikkea matkalle lähettämistä. Missio on matka kohti visiossa mainittua tulevaisuuden positiota. Missiossa onkin sisäänrakennettu arvopohjainen ohjaus.

Hyvän vision ja mission asettaminen ei ole helppoa: visio saattaa jäädä lyhytnäköisempien tavoitteiden tasolle (eikä organisaation tavoitetulevaisuuden kuvaukseksi) – sen asettaminen vaatii siis vahvaa näkemyksellisyyttä. Missiosta saattaa olla vaikea erotella, miten se eroaa tavoitteista. Mikäli visio on tavoitteiden tasolla, kun kyseessä on tavoitteisiin pyrkivä tekeminen.

PURPOSE LÄHTEE LIIKKEELLE TÄSTÄ JA NYT

Hyvä purpose puhuttelee henkilöstön lisäksi asiakkaita ja muita sidosryhmiä, ja kutsuu yhdessä tekemiseen. Kuten Kirsi Piha Ellun kanojen blogissa kirjoittaa, ”Sen sijaan että keksitään uusia tuotteita, palveluita tai liiketoimintamalleja, olemassaolon tarkoituksesta lähtevä strateginen tapa ajatella luo uutta kasvua peliareenalle. Tämä mahdollistaa yrityksille mission laajentamista kokonaisvaltaiseen ajatteluun.” Toki hyvän purposenkin määrittäminen vaatii työtä, jotta se aidosti ohjaa organisaation strategiaa eikä toimi vain korulauseena.      

KAKSOISMERKITYKSELLINEN HAASTE

Sekä englanninkielisessä termissä purpose että suomenkielisessä käännöksessä tarkoitus on kaksoismerkityksen ongelma: osakeyhtiön tarkoitus on osakeyhtiölain (624/2006) mukaan tuottaa osakkeenomistajilleen voittoa, jollei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin. VTT Oy:n lain (761/2014) mukainen tarkoitus on määritetty laissa Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy -nimisestä osakeyhtiöstä. Laissa määritellyn tarkoituksena mukaan VTT on perustettu elinkeinoelämän kehityksen ja uudistumisen edistämistä sekä yhteiskuntapolitiikan suunnittelun ja toimeenpanon tukemista varten. Tässä yhteydessä tarkoitus ohjaa ajattelua siihen suuntaan, että VTT:llä on valtion määrittelemä tarkoitus, jonka yhteydessä merkityksellisyys sidosryhmille ei ole niin olennainen. Tämä ei ole kuitenkaan päivitetyn strategian ydin. Haluamme erityisesti olla myös merkityksellisiä sekä vaikuttavia kaikille sidosryhmille mukaan lukien yhteisö, johon henkilöstön edustajat ja eri sidosryhmät haluavat kuulua. Tarkoituksemme on ratkaista globaaleja isoja haasteita tuomalla yhteen ihmiset, tieteen ja teknologian.

VTT:N TARKOITUS TÄSMENTYY AIKAMME SUUREMPIEN HAASTEIDEN RATKAISEMISEEN

Vaikka laki määritteleekin osakeyhtiön tarkoituksen – tuottaa voittoa osakkeenomistajilleen (tai edistää elinkeinoelämän kehitystä, uudistamista sekä yhteiskuntapolitiikan suunnittelua ja toimeenpanoa) – lain määrittämä tarkoitus ei kuitenkaan välttämättä kerro organisaation niin sanotusta syvimmästä olemuksesta. Organisaatio on kuitenkin usein olemassa myös ratkaistakseen jotakin ongelmaa tai rakentamassa parempaa maailmaa – tarkoituksensa määrittämällä tavalla. Tällöin organisaation ainut tarkoitus ei ole vain tuottaa osakkeenomistajilleen voittoa. Purpose mielletään isommaksi syyksi, miksi organisaatio on ylipäänsä olemassa (olemassaolon oikeutus). Tämä isompi syy motivoi henkilöstön jokapäiväiseen työhön, asiakkaat hankkimaan yrityksen tuotteita tai palveluita ja sidosryhmät yhteistyöhön organisaation kanssa. Todetaan vielä erikseen, että VTT:n tarkoitus on tuoda yhteen ihmiset, yritykset, tiede ja teknologia ratkaistakseen aikamme suurimpia haasteita, ja luoda näin kestävää kasvua, työpaikkoja ja hyvinvointia.

Mielenkiintoista olisi tutkia enemmän, mitkä menestyvät organisaatiot rakentuvat perinteisten vision ja mission varaan ja mitkä sitten taas merkityksen. Tämä vaatisi ainakin toisen blogikirjoituksen. Selvää on kuitenkin se, että hyvä strategia erottuu akanoista, jos organisaation tarkoitus, eli miksi se on olemassa ja millaista muutosta organisaatio haluaa luoda, motivoi henkilöstöä sekä inspiroi ja kiinnostaa sidosryhmiä, erityisesti asiakkaita. Jos tähän yhdistyy vielä vakuuttava sekä luotettava ymmärrys siitä, miksi organisaation toiminnalla on merkitystä ja miten organisaatio helpottaa sidosryhmiensä elämää sekä tekee maailmasta edes ripauksen paremman, erottuminen on vieläkin selvempää.

Lisälukemista:
https://www.forbes.com/sites/sallypercy/2021/04/27/how-to-put-purpose-back-into-your-business-strategy/?sh=7ca34d5c38d6

https://hbr.org/2019/09/put-purpose-at-the-core-of-your-strategy

https://www.mckinsey.com/business-functions/organization/our-insights/purpose-shifting-from-why-to-how

https://www.imd.org/research-knowledge/articles/Put-purpose-at-the-core-of-strategy/

https://www.ey.com/en_qa/purpose/ten-ways-leading-companies-turn-purpose-into-strateghttps://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20060624

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20140761

Kirjoittajista:

Maija Ojanen-Saloranta, TkT, toimii VTT:llä strategiapäällikkönä. Hän on ennen strategiapäällikön työtään työskennellyt mittaustekniikan tutkimus- ja koulutustehtävissä VTT:llä, Ranskan kansallisessa mittanormaalilaboratoriossa LNE:ssä, sekä Aalto yliopistossa noin 15 vuoden ajan.

Sonja Martikainen, KTM, HTM, MBA toimii VTT:llä tehtävänimikkeellä Head of Business Intelligence. Sonja on myös Suomen Strategisen Johtamisen Seuran hallituksen puheenjohtaja. Hänellä on ennen VTT:tä noin kahdenkymmenen vuoden kokemus metsäteollisuuden eri yrityksistä sekä konsulttiliiketoiminnasta muun muassa liiketoiminnan kehityksestä ja strategiatyön tukemisesta tiedolla.

Sonja Martikainen, KTM, HTM, MBA toimii VTT:llä tehtävänimikkeellä Head of Business Intelligence. Sonja on myös Suomen Strategisen Johtamisen Seuran hallituksen puheenjohtaja. Hänellä on ennen VTT:tä noin kahdenkymmenen vuoden kokemus metsäteollisuuden eri yrityksistä sekä konsulttiliiketoiminnasta muun muassa liiketoiminnan kehityksestä ja strategiatyön tukemisesta tiedolla.

VTT on visionäärinen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiokumppani. Tartumme globaaleihin haasteisiin ja luomme niistä kestävän kasvun mahdollisuuksia. Autamme yhteiskuntaa kehittymään ja yrityksiä kasvamaan teknologisten innovaatioiden avulla – ajattelemme beyond the obvious. 

Kirjoittaja:

Jaa:
Kuvassa keskelllä Virpi Sorsa ja oikealla Pihla Allos
> Blogi

Strategiatiedon keskeiset käsitteet

Strateginen johtaminen on vakiinnuttanut asemansa tapana ajatella organisaatioiden johtamista. Strategia auttaa organisaatioita tavoittelemaan menestystä pitkällä aikavälillä ja tästä syystä strategian suunnittelu on keskeinen käsite strategisessa

Lue lisää »
> Kirja-arvostelu

SSJS:n kirjakatsaus: Leskelä & Luomaranta (2023)

Käärijän tavoin Avoin strategia / Suljettu strategia -kirjan ansio on tuoda vetävällä suomenkielellä ja kotimaisin tapausesimerkein hyöstetty teos strategiatyön megatrendistä, avoimesta strategiasta. Suomalaisen strategiakentän (laadukkaaksi)

Lue lisää »
2022 Strategiaplakinnonsaajat
> Tiedotteet

TIEDOTE: Strategiapalkinnon saajat on valittu!

Suomen Strategian Johtamisen Seura palkitsee joka vuosi Suomessa kirjoitettuja parhaita graduja ja diplomitöitä Pirkko ja Tarmo Vahvelaisen säätiön kanssa. Säätiö, joka perustajansa hengessä haluaa edistää akateemisen tutkimustiedon

Lue lisää »
SSJS:n logo
> Tiedotteet

Strategiapalkinto 2022 -kilpailu on avattu!

Suomen Strategisen Johtamisen Seura (SSJS) jakaa vuosittain arvostetun Strategiapalkinnon yhteistyössä Pirkko ja Tarmo Vahvelaisen Säätiön kanssa. Tänä vuonna palkinto jaetaan pro gradu/diplomity -sarjassa

Lue lisää »