SSJS ry jakaa vuosittain strategiapalkinnon korkeakoulussa tai yliopistossa tehdylle strategia-aiheiselle tutkimukselle. Vuodesta 2017 lähtien  palkinto jaetaan yhteistyössä Pirkko ja Tarmo Vahvelaisen säätiö sr:n  kanssa. Säätiö, joka perustajansa hengessä haluaa edistää akateemisen tutkimustiedon tärkeyttä yrityksen strategisessa johtamisessa, lahjoittaa palkittaville stipendit.

Palkittavan tutkimuksen arvioinnissa kiinnitetään huomiota tutkimuksen teoreettiseen, metodologiseen ja empiiriseen merkitykseen sekä siihen, miten tutkimusta voi soveltaa käytännön liiketoiminnan ja organisaation toiminnan kehittämisessä.

Haun käynnistymisestä tiedotetaan yliopistoille ja korkeakouluille.

Finalistit ja voittajan valitsee SSJS:n väitelleistä jäsenistä ja Pirkko ja Tarmo Vahvelaisen säätiön edustajasta koostuva valintaraati. Voittaja julkistetaan ajankohtaisen yritysvierailun yhteydessä.

2022 Strategiaplakinnonsaajat
2022

Strategiapalkinnon saajat on valittu!

 

Suomen Strategian Johtamisen Seura palkitsee joka vuosi Suomessa kirjoitettuja parhaita graduja ja diplomitöitä Pirkko ja Tarmo Vahvelaisen säätiön kanssa. Säätiö, joka perustajansa hengessä haluaa edistää akateemisen tutkimustiedon tärkeyttä yrityksen strategisessa johtamisessa, lahjoittaa palkittaville stipendit. 

 

Tänä vuonna kilpailuun lähetettiin 10 työtä, joista 9 täytti SSJS:n strategiapalkintosäännöt. Palkintoraatia johti tutkijatohtori Virpi Sorsa ja jäseninä olivat professori Marko Torkkeli, SSJS:n hallituksen pj. Jouni Flyktman, SSJS:n hallituksen vpj. Petri Toikkanen ja säätiön edustaja Tomi Petrell. Valitsimme töistä parhaat työt seuraavien kriteerien mukaisesti: työn laatu, työn merkitys strategian näkökulmasta, työn ajankohtaisuus/uutuusarvo ja työn käytännön merkitys. Kolme parasta työtä olivat seuraavat:

 

Ensimmäinen palkinto: Pinja Hokkanen: International expansion of Finnish platform-based new ventures: A simple rules approach

 

Pinja Hokkanen tarkastelee, mitä alustalouden kasvuyritykset ovat oppineet kansainvälistymisestä ja miten he kehittävät menetelmiä kansainvälistymiseen kokemansa perusteella. Aihe on ajankohtainen ja tärkeä, koska alustatalous on merkittävimpiä yritysten kasvuun vaikuttavia ilmiöitä. Laadullisen tutkimuksen tulosten mukaan alustoja kehittävät kasvuyritykset muodostavat kansainvälistyessään heuristiikkoja samoista aiheista: suuntautumisesta ja ajattelutavoista, perustuksista ja resursseista, markkinoiden valinnasta, organisaatiosta, lokalisaatiosta ja verkoston rakentamisesta. Lisäksi osa yrityksistä muodostaa samanlaisia yksityiskohtaisia heuristiikkoja. Nämä aiheet ja jaetut heuristiikat ovat esillä diplomityössä kehitetyssä teoriassa. Raati piti erityisesti Hokkasen diplomityön tuloskuviota 5.1 ja sen läpikäyntiä ansiokkaana. Kuvio mallintaa, mitkä heurestiikat ovat olennaisia alustatalouden kasvuyritysten kansainvälistymisessä.

 

Finalistit (ei paremmuusjärjestyksessä):

 

Joona Koivisto: Identifying strategic factors for a market entry process for professional development education export in the United States market area

 

Joona Koiviston työ tarkastelee, millaisella strategialla meidän koulutusvientimme onnistuisi Yhdysvaltojen koulutusmarkkinoilla. Hänen työnsä tarkastelee strategiakirjallisuutta ansiokkaasti ja koulutusvienti aiheena on ajankohtainen. Tutkimuksen vahvuus on erityisesti se, että tutkimusaineistoksi oli kerätty poikkeuksellisen laaja kansainvälinen laadullinen aineisto, yhteensä 22 haastattelua, aineiston analyysi oli tehty analysointiohjelmistolla myös erityisen huolellisesti. Haastateltavat olivat Suomessa toimivia koulutusvientiyrityksiä, koulutusvientikiihdyttämöjä, asiantuntijoita julkisorganisaatioista ja yksityisistä konsulttitoimistoista, sekä jo Yhdysvaltojen markkinoille etabloituneita yrityksiä että Yhdysvaltojen koulutusmarkkinaa tuntevia julkisten ja yksityistysten organisaatioiden asiantuntijoita ja päättäjiä. Palkintoraati suosittelee kansainvälistymistä suunnittelevia koulutusorganisaatioita tai miksei muitakin vastaavia tutustumaan Koiviston työn strategiseen tiekarttaan. 

 

Juho Nousiainen: Dynamic capabilities for corporate sustainability in the digital services sector

 

Juho Nousiaisen työ tarkastelee dynaamisia kyvykkyyksiä erinomaisen yrityskestävyyden osatekijöinä digitaalisella palvelusektorilla. Työn keskittyy siihen, millaisia organisaatiorakenteita, käytänteitä ja johtajuustaitoja tarvitaan kestävyyskyvykkyyksien rakentamiseksi ja mitkä aspektit määrittävät kestävyyskyvykkyyksiin kytköksissä olevia kestävyysstrategioita. Nousiaisen työn löydökset ja niistä johdetut johtopäätökset osoittavat erinomaista tapaustutkimuksen hallintaa. Tulokset ovat informatiivisia ja työn keskeiset taulukot huomioivat dynaamiset kyvykkyydet hallinto-, organisaatio- ja toimijatasolla antaen lukijalle suuntaviivoja kestävyysstrategian suunnitteluun tai muutokseen.

 

Nämä kaikki kolme työtä olivat esimerkillisiä opinnäytetöitä ja tarjoavat mielenkiintoisia näkökulmia ajankohtaisiin strategisiin kysymyksiin. Näistä töistä Pinja Hokkasen työ valikoitui parhaaksi työksi ja näin ollen palkitsemme sen tämän vuoden strategiapalkinnolla. Joona Koivisto ja Juho Nousiainen saavat myös tunnustuksen finaalisijasta.

 

Palkintoraati haluaa antaa Kunniamaininnat myös kahdelle lähetetylle työlle:

 

Anna Lundén: HALLITUSJÄSENET: KATSE YLÖS TÄHTIIN: Yksilön tulevaisuussuuntainen markkinastrateginen ajattelu hallituksen strategiatyössä

 

Miikka Raulo: Digitaalinen transformaatio suomalaisen matkailutoimialan muutosvoimana. Kansallisten matkailustrategioiden sisällönanalyysi

Suomen Strategisen Johtamisen Seura (SSJS) jakaa vuosittain arvostetun strategiapalkinnon yhteistyössä Pirkko ja Tarmo Vahvelaisen säätiön kanssa. Säätiö, joka perustajansa hengessä haluaa edistää akateemisen tutkimustiedon tärkeyttä yrityksen strategisessa johtamisessa, lahjoittaa palkittaville stipendit. 

Tänä vuonna strategiapalkinto jaettiin pro gradu tai diplomityö -sarjassa sekä väitöskirjasarjassa. Kilpailuun osallistui yhteensä 20 korkealaatuista opinnäytetyötä 

 

Strategiapalkintojen voittajat

Pro gradu tai diplomityö -sarjan palkinnot jaettiin kolmelle strategia-aiheiselle tutkimukselle seuraavasti:  

 

Ensimmäisen palkinnon voitti: Niko Kandolin: This is not the company it used to be – a case of low cultural acceptance of sustainability as a new strategic concept

Diplomityössä yhdistyy kunnianhimoinen tutkimusasetelma, joka pyrkii vastaamaan kysymykseen miten uusi strategia todellisuudessa vaikuttaa organisaatioon ja sen kulttuurin muutokseen. Vaikkakin akateeminen tutkimus on vahvasti painottunut uuden strategian luomiseen ja organisaation muutokseen yksittäistapauksina, harva tutkimus pyrkii osoittamaan millaiset voimat ja teot vaikuttavat strategian kykyyn toimia organisaation muutoksen tekijänä. Tutkimuksessa käytetään strategisessa muutoskirjallisuudessa viime vuosikymmeninä suosiotaan lisättyä sensemaking-perspektiiviä. Kandolin tutki yhden organisaation induktiivisessa kvalitatiivisessa case-tutkimuksessaan kuinka monikansallinen yritys, nimeltään EngCorp, otti käyttöön kestävyyden uutena strategisena konseptina. Diplomityössä haastateltiin 33 henkilöä maailmanlaajuisesti yrittäen ymmärtää miten kestävyys strategisena konseptina otettiin vastaan, ja millaisia muutoksia se aiheutti yrityksen kulttuurissa ja toiminnassa sekä millaisia haasteita se aiheutti organisaatiolle.

Raadin mielestä työ on tieteellisesti laadukas ja tarkastelee ajankohtaista aihetta – kestävyyttä strategisena käsitteenä. Kandolinin valinta tarkastella työntekijöiden merkityksenantoprosessia kestävyydelle organisaatiomuutoksen aikana on innovatiivinen ja merkityksellinen. Kandolin korostaa, että työntekijöiden tolkuntekemisprosessi vaikuttaa uuden strategisen konseptin hyväksymiseen ja näin ollen myös organisaatiomuutoksen onnistumiseen. Kandolinin opinnäytetyön tulokset auttavat ymmärtämään tätä ryöppyävää tolkuntekemisprosessia. Kandolinin työ mahdollistaa raadin mielestä näin ollen myös tulosten laajemman hyödyntämisen. 

 

Finalistit (ei paremmuusjärjestyksessä)

Linnea Harala: Coopetition and Alignment in Circular Economy Ecosystems: Beverage Package Recycling System and Circular Economy Service Platform

Haralan diplomityö selvittää miten kilpailevat yritykset voivat yhdessä edistää kiertotaloutta ja miten kilpailijayhteistyötä voidaan edistää kiertotalousekosysteemeissä. Työ käsittelee kiertotalouden edistämistä sekä kiertotalouden mukaista liiketoimintaa, mikä vaatii systeemitason muutoksia eli kiertotalous toteutuu yhteistyössä eri toimijoiden välillä. Kilpailijoiden välinen yhteistyö vaatii kilpailevilta yrityksiltä sekä ekosysteemin keskustoimijoilta tai koordinaattoreilta uudenlaista ajattelua ja strategista suhtautumista. Työssä tarkastellaan kilpailijoita sisältävien kiertotalousekosysteemien dynamiikkaa ja analysoidaan kiertotalouden systeemitason tulosten mahdollistavia kilpailijayhteistyön fasilitointikeinoja sekä tehokkaaseen yhteistyöhön vaadittavaa yhteisymmärrystä.

Työssä perehdytään kiertotalouden toteuttamiseen uudesta aiemmin tutkimattomasta näkökulmasta. Kilpailijayhteistyö kiertotalouden edistämiseksi on erittäin tärkeää, sillä kiertotalouden mahdollistamiseksi vaaditaan useimmiten toimia laajalla rintamalla sekä eri yritysten välistä yhteistyötä toimialojen sisällä että eri toimialojen välillä. Työssä on perehdytty kahteen kiertotalousekosysteemiin, 1)  juomateollisuuden pullonkeräysekosysteemiin ja 2) metsäteollisuuden sivutuotteiden hyödyntämistä edistävään kehittämisprojektiin, sekä tunnistettu useita erilaisia tapauksia, joissa kilpailevat yritykset yhteistyössä pyrkivät kiertotalouden mukaiseen liiketoimintaan.

Raadin mielestä työ on ajankohtainen, koska kiertotalous on merkittävä strateginen tekijä tämän päivän yrityksissä. Haralan työ täyttää akateemisesti laadukkaan työn kriteerit ja diplomityön tulokset avaavat näkökulmia jäsenistöllemme siihen, miten yhteistyötä kiertotalouden edistämiseksi ekosysteemeissä ja verkostoissa voidaan kehittää.  

 

Kastor Brunila: A socio-cognitive approach to competitive sensemaking in a coopetitive growth industry – Case Finnish mobile game industry

Brunilan diplomityön päämääränä on syventää käsitystä kilpailun havainnointiprosessista: miten yksilöt ymmärtävät kilpailujännitteen ja mikä vaikuttaa havainnon muodostumisen prosessiin. Brunila kehittää diplomityössään teorian yksittäisen toimijan kilpailudynamiikan havainnollistamisprosessista laadullisen sekä abduktiivisen tutkimuksen kautta Suomen mobiilipelialalla. Työn aineisto kerättiin haastattelemalla mobiilipeliyrityksiä, sijoitusyhtiötä ja toimialayhdistystä. Brunila ehdottaa, että yksittäiset toimijat ymmärtävät kilpailudynamiikan sosiaalisen ja strategisen kognitioprosessin kautta. Sosiaalinen prosessi käsittelee miten yksittäisen toimijan tulisi käyttäytyä tietyssä sosiaalisessa tilanteessa. Kognitiivinen prosessi keskittyy puolestaan strategiseen havainnointiin. Näihin prosesseihin vaikuttavat sitkeät toimialan narratiivit, jotka muovautuvat ajan myötä toimialan kollektiivisessa havainnonmuodostuksessa.  

Raati arvioi, että Brunilan työ on tieteellisesti erittäin ansioitunut. Brunila tarkastelee havainnonmuodostumista strategiakirjallisuuden yhtenä mielenkiintoisimmista keskusteluista ja osoittaa tuntevansa teoreettisen keskustelun hyvin. Narratiiveja on identifioitu ja tarkasteltu syvällisesti. Yhtäältä sosiaalisia ja toisaalta kognitiivisia prosesseja selittämällä, Brunila auttaa seuran jäseniä ymmärtämään paremmin yritystensä kilpailudynamiikkaa.

 

Väitöskirja -sarjan palkinnot jaettiin kolmelle strategia-aiheiselle tutkimukselle seuraavasti: 

Voittaja: Markus Philipp Zimmer: Digitaalinen transformaation vakiintuneen markkina-aseman organisaatiossa: Digitaalisen transformaation yhteistoiminnallistaminen makro- ja mikrotason toimintojen välillä

Väitöstutkimus tuo uusia avauksia vakiintuneen markkina-aseman organisaation digitaalisen transformaation hallintaan. Työssä tutkitaan miten digitaalinen transformaatiostrategia, organisationaaliset muutokset (sekä arvolupaukseen että sisäisiin rakenteisiin) ja digitaaliset teknologiat toimivat ajureina makro- ja mikrotason toimintojen välillä. Empiirinen osio on toteutettu autoteollisuudessa ja sen kautta saadut tulokset paljastivat makro- ja mikrotason toimintojen vuorovaikutuksen, jotka yhteistoiminnallistavat autonvalmistajan digitaalisen transformaation. Työn tuloksia voidaan käyttää mikro- ja makrotasojen vuorovaikutuksen tehostamiseen digitaalisen transformaation hallinnassa, jonka raati näkee ajankohtaisena kaikilla toimialoilla.

Finalistit (ei paremmuusjärjestyksessä) 

 

Pasi Aaltola: Taloudellinen ajattelutapa johtamistyössä: Laskentatoimen strategiset roolit

Väitöstutkimus syventää ymmärrystämme laskentatoimen strategisesta roolista johtamisessa.  Väitöskirjan tuloksena kuvataan talouden paradoksaalista luonnetta strategioinnin yhteydessä jäsentämällä laskentatoimen hyötyjä ja haittoja johtajan strategisessa ajattelussa. Väitöskirjassa muodostetaan lähestymistapa strategisen liiketoiminta- ja johtamisinnovaatioiden kehitystyön ohjaukseen. Sen avulla johtajia voidaan auttaa hahmottamaan omaa työtään monipuolisesti talouden näkökulmasta ja jäsentämään omaa toimijuuttaan organisaationsa strategisen taloudellisen menestyksen rakentamisessa.

 

Sniazhana Sniazhko: Integraatiojohtajien epävarmuuden hallinta monikansallisissa yrityksissä hankinnan jälkeisen integraation aikana

Väitöstutkimus auttaa ymmärtämään epävarmuuden hallintaa monikansallisissa yrityksissä ja erityisesti yritysoston jälkeisessä integraatiossa. Päätöksentekoa lähestytään järkevästi suunniteltujen päätösten näkökulmasta, jossa epävarmuus poistetaan hallinnalla. Väitöskirja auttaa ymmärtämään miten monikansallisten yritysten päätöksentekijät yksilö- ja ryhmätasolla kokevat epävarmuuden ja valitsevat lähestymistavat sen hallintaan. Se tuo lisäarvoa kansainvälisiä yritysostoja ja -fuusioita käsittelevään kirjallisuuteen haastamalla vakiintuneet näkemykset hallittavuudesta yleisenä epävarmuuden hallintakeinona ja paljastamalla tapoja, joilla sekä ostavien että ostettujen yritysten integraation johtajat vaikuttavat päätöksentekoon yritysoston jälkeisen integraation aikana.

 

Valintaraatien puheenjohtajina toimivat SSJS:n hallituksen jäsenet, TkT Marko Torkkeli (Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT) sekä FT Virpi Sorsa (Aalto yliopisto).

Kilpailu oli jälleen hyvin korkeatasoinen. Tutkimuksia arvioitiin tutkimusongelman merkittävyyden, käytännön kontribuution, aikaisempaan strategiatutkimukseen asemoitumisen, empiirisen laadun ja tulosten omaperäisyyden perusteella.

SSJS kiittää kaikki kilpailuun osallistuneita ja toivottaa onnea palkituille! 

Suomen Strategisen Johtamisen Seura (SSJS) jakaa vuosittain arvostetun strategiapalkinnon yhteistyössä Pirkko ja Tarmo Vahvelaisen säätiön kanssa. Säätiö, joka perustajansa hengessä haluaa edistää akateemisen tutkimustiedon tärkeyttä yrityksen strategisessa johtamisessa, lahjoittaa palkittaville stipendit. 

Tänä vuonna strategiapalkinto jaettiin pro gradu tai diplomityö -sarjassa (vuonna 2020 valmistuneet strategia-aiheiset työt). Kilpailuun osallistui yhteensä 12 opinnäytettä seitsemästä yliopistosta/korkeakoulusta.

Vuoden Strategiapalkinnon 2020 voittajat:

Vuoden 2020 pro gradu tai diplomityö -sarjan palkinnot jaettiin kolmelle strategia-aiheiselle tutkimukselle seuraavasti:

Ensimmäisen palkinnon (arvoltaan 2 000€) voitti Tuukka Yrttimaa pro gradu -työllään: Reasons and methods for corporations to systematically engage with startups (Aalto-yliopisto, Perustieteiden korkeakoulu).

Raadin perustelut: Tutkimus tuo uusia avauksia suuryrityksen kasvuyritysyhteistyön systematisointiin, tehostamiseen ja arvonluontiin. Työssä esiteltiin varsin hyvin miksi ja millä motiiveilla suuryritys päätyy systemaattiseen yhteistyöhön kasvuyrityksen kanssa, sekä miten yhteistyöstä tehtäisiin hyvä rutiini. Tulokset auttavat ymmärtämään yhteistyön kautta saatavia mahdollisuuksia realisoida kasvu- ja uudistumisalueita.

SSJS palkitsi sarjassa myös kaksi ansiokasta finalistia:

Jenni Kaipainen (stipendi 750€) diplomityö: Strategic Renewal Process Towards Sustainability – An Ecosystem Approach (Tampereen yliopisto, Tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunta)

Aleksi Korhonen & Janne Rajala (stipendi 750€) pro gradu: Streaming Wars: competitive dynamics in the online video streaming industry (Jyväskylän yliopisto, kauppakorkeakoulu)

Valintaraatiin kuuluivat puheenjohtajana SSJS:n hallituksen jäsen, TkT Marko Torkkeli (Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT) sekä jäseninä SSJS:n hallituksen jäsenet: DI, KTM, YE Jouni Flyktman (Maanpuolustuskorkeakoulu), KTT Paula Kilpinen (Wärtsilä, Strategic Advisor) ja FT Virpi Sorsa (Hanken Svenska Handelshögskolan) sekä Pirkko ja Tarmo Vahvelaisen Säätiötä edusti säätiön hallituksen puheenjohtaja Tomi Petrell.

Kilpailu oli jälleen hyvin korkeatasoinen. Tutkimuksia arvioitiin tutkimusongelman merkittävyyden, käytännön kontribuution, aikaisempaan strategiatutkimukseen asemoitumisen, empiirisen laadun ja tulosten omaperäisyyden perusteella. Erityisenä kriteerinä oli tutkimuksen ja tulosten sovellettavuus käytäntöön: organisaatioiden toimintaan ja strategioihin tuloksellisen kestävän kehityksen varmistamiseksi.

SSJS kiittää kaikki kilpailuun osallistuneita ja toivottaa onnea palkituille!

Suomen Strategisen Johtamisen Seura (SSJS) jakaa vuosittain arvostetun strategiapalkinnon yhteistyössä Pirkko ja Tarmo Vahvelaisen säätiön kanssa. Säätiö, joka perustajansa hengessä haluaa edistää akateemisen tutkimustiedon tärkeyttä yrityksen strategisessa johtamisessa, lahjoittaa palkittaville stipendit. 

Tänä vuonna strategiapalkinto jaettiin sekä väitöskirja -sarjassa (vuosina 2018-2019 valmistuneet strategia-aiheiset väitöskirjat) että pro gradu tai diplomityö -sarjassa (vuonna 2019 valmistuneet strategia-aiheiset työt). Vuoden Strategiapalkintoa 2019 tavoitteli pro gradu tai diplomityö-sarjassa 15 osallistujaa seitsemästä yliopistosta/korkeakoulusta ja väitöstutkimus-sarjassa 5 osallistujaa viidestä yliopistosta/korkeakoulusta.

Vuoden Strategiapalkinnon 2019 voittajat julkistettiin 13.5.2020 tilaisuudessa, joka järjestettiin webinaarina.

 

Vuoden 2019 pro gradu tai diplomityö -sarjan palkinnot jaettiin kolmelle strategia-aiheiselle tutkimukselle seuraavasti:

1. palkinnon (arvoltaan 2 000€) voitti Susanna Tamminen diplomityöllään: Becoming an ecosystem: A case study of an emerging ecosystem from multiple viewpoints (Aalto-yliopisto, Perustieteiden korkeakoulu).

2. palkinnon (arvoltaan 750€) voitti Lasse Mäki diplomityöllään: Everyday strategy making in action: Emergence of strategic options in asset management service development of an engineering company (Aalto-yliopisto, Perustieteiden korkeakoulu).

3. palkinnon (arvoltaan 750€) voitti Jaan-Pauli Kimpimäki diplomityöllään: Exploring the intersection of strategic management and sustainable development: a bibliometric network analysis (Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT, Kauppakorkeakoulu).

Lisäksi raati antoi kunniamaininnan Matti Sirkkolan diplomityölle: EU:n ja NATON suhde: Nykytila ja kehitysnäkymät Euroopan kollektiivisessa puolustuksessa (Maanpuolustuskorkeakoulu).

Valintaraatiin kuuluivat puheenjohtajana SSJS:n hallituksen jäsen, TkT Virpi Hämäläinen, Azets Insight Oy sekä jäseninä SSJS:n hallituksen jäsenet: TT Elina Juntunen, Diakonia-ammattikorkeakoulu, ja KTT Hanna Maula, UPM-Kymmene Oyj, Pirkko ja Tarmo Vahvelaisen Säätiötä edusti puheenjohtaja Tomi Petrell.

 

Vuoden 2019 väitöskirja -sarjan palkinnot jaettiin kolmelle strategia-aiheiselle tutkimukselle seuraavasti:

Pääpalkinnon (arvoltaan 4 000€) voitti Taneli Vaskelainen väitöskirjastaan: The Emergence of the Sharing Economy Industry Insights from the German Carsharing Industry (Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu).

SSJS palkitsi sarjassa myös kaksi ansiokasta finalistia (kumpikin finalisti sai 1 500€):

Katharina Cepa: Digitalizing interorganizational relationships – How technology-induced transparency and digital mediation shape collaborative dynamics (Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu, Johtamisen laitos). 

Jarno Einolander: Strategic Assessment of Organizational Commitment (Vaasan yliopisto, Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikkö, Tuotantotalous).

Valintaraatiin kuuluivat puheenjohtajana professori Juha-Antti Lamberg, Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu, sekä jäseninä SSJS:n hallituksen jäsenet: professori Virpi Sorsa, Hanken School of Economics, ja professori Marko Torkkeli, Lappeenrannan–Lahden teknillinen yliopisto LUT, Pirkko ja Tarmo Vahvelaisen Säätiötä edusti Antti Halila.

 

Kilpailu oli korkeatasoinen. Tutkimuksia arvioitiin tutkimusongelman merkittävyyden, käytännön kontribuution, aikaisempaan strategiatutkimukseen asemoitumisen, empiirisen laadun ja tulosten omaperäisyyden perusteella. Erityisenä kriteerinä on tutkimuksen ja tulosten sovellettavuus käytäntöön: organisaatioiden toimintaan ja strategioihin tuloksellisen kestävän kehityksen varmistamiseksi.

VUODEN STRATEGIAPALKINTO 2018 -KILPAILUN VOITTAJAT         

 

SSJS jakaa palkintoja parhaille valmistuneille strategia-aiheisille väitöskirjoille ja pro gradu/diplomitöille yhteistyössä Pirkko ja Tarmo Vahvelaisen Säätiön kanssa. Vuosittain jaetaan palkinto pro gradu / diplomityösarjassa, väitöskirjasarjassa joka kolmas vuosi. Tänä vuonna kilpailtiin pro gradu / diplomityösarjassa.

Vuoden Strategiapalkinnon 2018 voittajat julkistettiin 23.5.2019 tilaisuudessa, jota isännöi Columbia Road Oy. Vuoden 2018 palkinnot jaettiin kolmelle strategia-aiheiselle tutkimukselle seuraavasti:

Pääpalkinnon voitti Ulriikka Järvihaavisto diplomityöllään: From Technology Platform to Innovation Ecosystem  – a Case of an Emerging Innovation Ecosystem (Aalto-yliopisto, Informaatioverkostot).

SSJS palkitsi sarjassa myös kaksi ansiokasta finalistia: Salla Hyytiäinen: The Process of service Model Innovation in a Public Organisation – Case Vuosaaren Kotihoito (Hanken – School of Economics, Department of Management and Organisation) ja Iina Taskinen: “Never Is Going To Be As Calm As Now” – How Do Large Finnish Organizations Adapt Their Digital Strategies To The Fast-Changing Business Environment? (Aalto-yliopisto, Kauppakorkeakoulu).

Valintaraatiin kuuluivat puheenjohtajana SSJS:n hallituksen jäsen, TkT Virpi Hämäläinen, Azets Insight Oy sekä jäseninä SSJS:n hallituksen jäsenet: professori Henri Schildt, Aalto-yliopisto, professori Virpi Sorsa Hanken, Pirkko ja Tarmo Vahvelaisen Säätiötä edusti puheenjohtaja Tomi Petrell.


Vuoden Strategiapalkintoa 2018 tavoitteli kaikkiaan 13 osallistujaa 7 yliopistosta/korkeakoulusta.

Kilpailu oli korkeatasoinen. Tutkimuksia arvioitiin tutkimusongelman merkittävyyden, käytännön kontribuution, aikaisempaan strategiatutkimukseen asemoitumisen, empiirisen laadun ja tulosten omaperäisyyden perusteella.

VUODEN STRATEGIAPALKINTO 2017 -KILPAILUN VOITTAJAT         

 

SSJS jakaa vuosittain arvostetun strategiapalkinnon yhteistyössä Pirkko ja Tarmo Vahvelaisen Säätiön kanssa.

Voittajat julkistettiin 31.1.2018 Vuoden Strategiapalkinto -tilaisuudessa, jota isännöi M-Brain. Vuoden 2017 palkinnot jaettiin strategia-aiheisille tutkimuksille kahdessa sarjassa: 1) väitöstutkimuksille ja 2) pro graduille/diplomitöille.
 

Väitöstutkimussarja

Väitöstutkimussarjan pääpalkinnon voitti Tuomas Huikkola tutkimuksellaan Escaping the commoditization trap by going downstream: How does a manufacturer manage its capabilities to create wealth from solutions? (Vaasan yliopisto).

SSJS palkitsi sarjassa myös kaksi ansiokasta finalistia: Pontus Huotari: Strategic interaction in platform-based markets: An agent-based simulation approach (Lappeenrannan teknillinen yliopisto) ja Anniina Rantakari: Strategy as ’dispositive’ essays on productive power and resistance in strategy-making (Oulun yliopisto).

Valintaraadin puheenjohtajana toimi SSJS:n hallituksen jäsen professori Henri Schildt, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu.
 

Pro gradu/diplomityösarja

Pro gradu/diplomityösarjan pääpalkinnon voitti Max Knuts diplomityöllään Measuring the progress of internal corporate ventures within a corporate accelerator: Developing a measurement system (Aalto-yliopisto Tuotantotalous).

SSJS palkitsi sarjassa myös kaksi ansiokasta finalistia: Henri Mikkola: Corporations on the Road to Low-Carbon Economy: Institutional Diffusion of Carbon Management (Lappeenrannan teknillinen yliopisto) ja Sara Reponen: Government as a Platform: Enabling participation in a government service innovation ecosystem (Aalto-yliopisto).

 

Valintaraadin puheenjohtajana toimii SSJS:n hallituksen jäsen TkT Virpi Hämäläinen, Undefined Oy.

Vuoden Strategiapalkintoja tavoitteli ennätysmäärä osallistujia: väitössarjaan osallistui 10 tutkimusta, seitsemästä yliopistosta/korkeakoulusta, ja gradu/diplomityösarjaan 18 työtä, kahdeksasta yliopistosta/korkeakoulusta.

Kilpailu oli erittäin korkeatasoinen, kaikki kilpailuun osallistuneet tutkimukset olivat varsin hyviä. Raadeilla olikin siten kiperä tehtävä valita hyvin erilaisista tutkimuksista ensin finalistit ja lopuksi voittaja. Tutkimuksia arvioitiin tutkimusongelman merkittävyyden, käytännön kontribuution, aikaisempaan strategiatutkimukseen asemoitumisen, empiirisen laadun ja tulosten omaperäisyyden perusteella.

SSJS:n Strategiapalkinto 2016 Niko Snirville

 

SSJS jakaa vuosittain strategiapalkinnon parhaalle strategia-aiheiselle diplomityölle tai pro gradu -tutkielmalle. Palkinto jaettiin nyt ensi kerran yhteistyössä Pirkko ja Tarmo Vahvelaisen säätiön kanssa. Vuoden 2016 palkinnon voittajat julkistettiin 24.1.2017 Marimekon yritysvierailun yhteydessä. Pääpalkinnon voitti DI Niko Snirvi.  

Aalto-yliopiston tuotantotalouden laitokselle tekemässään diplomityössä ”Applying Lean Startup Approach in an Established Corporation: Study on Frictions” Niko Snirvi tutki yrittäjähenkistä, Lean Startup –metodia soveltavaa ryhmää matkapuhelinoperaattori Elisassa, ryhmän kohtaamia yhteentörmäyksiä muun organisaation kanssa sekä keinoja laajentaa yrittäjähenkistä toimintatapaa yhtiön sisällä. Tutkimus oli induktiivinen ja perustui 22 haastatteluun Elisan keskitason ja operatiivisen johtajan kanssa.

Seura palkitsi myös kaksi muuta finaaliin yltänyttä työtä:

KTM Nina Uusitalo:Strategic Project in Municipality Strategizing: A Dynamic Fit Perspective

DI Perttu Meldo: ”Who are we and why does it matter? Impact of organizational identity on managerially relevant outcomes” Aalto-yliopisto, Tuotantotalous

Kilpailu oli korkeatasoinen, kaikki kilpailuun tulleet työt olivat erinomaisia. Tutkimuksia arvioitiin tutkimusongelman merkittävyyden, käytännön kontribuution, aikaisempaan strategiatutkimukseen asemoitumisen, empiirisen laadun ja tulosten omaperäisyyden perusteella.

Kilpailun raatiin kuuluivat puheenjohtajana Harry Linnarinne (Ph.D., Managing Director at Stena Recycling Oy), Sari Kola-Nyström (Doctor of Science (Technology), Head of Sales Development, Kone), Marko Torkkeli (Professor of Technology and Business Innovations, Lappeenranta University of Technology), Sinimaaria Ranki, (KTT), Heli Hookana (KTT, HHJ, Johtava asiantuntija Talenom Oy) sekä (Päivi Vuorimaa (KTM, toiminnanjohtaja, SSJS ry).

 

STRATEGIAPALKINTOA TAVOITTELI ENNÄTYSMÄÄRÄ OSALLISTUJIA
Voittaja: Esineiden internet muuttaa perinteisen teollisuuden liiketoimintamalleja

Suomen Strategisen Johtamisen Seura (SSJS) jakaa vuosittain arvostetun strategiapalkinnon parhaalle strategia-aiheiselle diplomityölle tai pro gradu -tutkielmalle. Vuoden 2015 pääpalkinnon voitti dipl.ins. Lauri Jaakkola. Voittajatyö on esimerkki siitä asenteesta, jota Suomi tarvitsee pärjätäkseen tulevaisuudessa. Tulevaisuus rakentuu vain tekemällä.

Suomi elää vaikeassa muutoksessa. Tieteellinen ajattelu korostaa tiedon arvoa ja kannustaa kyseenalaistamaan uskomukset. Strategisessa johtamisessa visio – usko tulevaisuudesta – on keskiössä. Tieto on tärkeää, mutta aina kaikkea ei tiedetä. On uskottava myös siihen, että asiat selviävät matkan varrella. Kaikkea ei voi tietää ennalta. On uskottava ja uskallettava tarttua tekoihin ja lähdettävä matkaan.

Lauri Jaakkolan diplomityö ”Digitization initiatives and capability cognition – A multiple case study in Finnish manufacturing firms” täyttää vaadittavat tieteelliset vaatimukset erinomaisesti. Raati piti Jaakkolan aihetta todella ajankohtaisena. Työ oli kokonaisuutena erittäin ansiokas ja hyvin kirjoitettu. Sen teoreettinen viitekehys oli hyvä. Jaakkolan työn lähtökohtana on näkemys tulevaisuudesta eli olettamus, että esineiden internet eli IoT (Internet of Things) tulee muuttamaan keskeisellä tavalla perinteisen konepaja­teollisuutemme liiketoiminta­malleja. Jaakkola tarkastelee työssään, miten case-yritysten yritysjohdon uskomukset vaikuttavat siihen, miten johto tarttuu IoT-aiheeseen, jonka vaikutusta omaan toimialaan he eivät tässä vaiheessa vielä tiedä.

Teknologiset murrokset tuovat mukanaan niin uusia haasteita kuin mahdollisuuksiakin, mutta usein ennen kaikkea suuren epävarmuuden oikeista strategisista valinnoista. Jaakkolan työn polttava kysymys kuuluukin: miten yritysten johto voi käytännössä tunnistaa parhaat muutoksen tuomat mahdollisuudet sekä tarvittavat uudet kyvykkyydet? Toisaalta, yritysten vallitsevat strategiaprosessit vaikuttavat vahvasti siihen, millaisia uusia avauksia ja ehdotuksia organisaatiosta ylipäätään suodattuu ylimmän johdon tietoisuuteen. Siten eri yritysten johtajien käsityksiä ja strategiaprosesseja onkin tarpeen tutkia vuorovaikutuksessa.

Seura palkitsi kaksi muutakin erinomaista työtä:

KTM Katharina Cepa: Developing a framework for the strategy content-process relationship in view of implementation problems – a multiple case study

YTM Annu Haaranen: Arjen toimintakäytännöt matkailu­yrityksen strategisena toiminta­mallina

Strategiapalkintokilpailuun osallistuneet työt oli tehty suomalaisissa yliopistoissa tai tiedekorkeakouluissa aikavälillä syksy 2013 – kevät 2015. Kilpailuun osallistui enemmän töitä kuin koskaan aikaisemmin. Kilpailu oli myös korkeatasoinen, sillä kaikki kilpailuun tulleet työt olivat hyviä ja töiden aiheet monipuolisia. Töitä olikin varsin vaikea verrata keskenään. Niitä arvioitiin tutkimusongelman merkittävyyden, käytännön kontribuution, aikaisempaan strategiatutkimukseen asemoitumisen, empiirisen laadun ja tulosten omaperäisyyden perusteella.Raati halusi vielä palkittavien lisäksi antaa kolme kunniamainintaa ansiokkaista töistä:

KTM Antti Mokkila: Successful Design of Explorative and Exploitative Strategies over Product Development and Marketing

FM Nooa Nykänen: Industrial Clusters in the Russian Empire 1860 – 1913

Yhteiskuntatiet.yo Serena Paasivuori: “Etupenkissä on vaarallista” – Strategian tuottaminen kehollisessa ja sosiomateriaalisessa toiminnassa julkisen organisaation strategiaworkshopeissa

Strategiapalkinnon valintaraatiin kuuluivat puheenjohtajana yliopettaja FT, TkL Ville Saarikoski ja jäseninä Head of Sales Development TkT Sari Kola-Nyström, toimitusjohtaja, dosentti KTT Sari Salojärvi, liiketoimintajohtaja TkT Kimmo Suominen ja professori Liisa Välikangas.

Suomen Strategisen Johtamisen Seura on akateemisten, liikkeenjohdon, konsulttien ja kehittäjien foorumi, joka edistää strategista ajattelua ja johtamista. Seura on perustettu 1989 ja siinä on 450 jäsentä. www.ssjs.fi

 

Strategiapalkinto  julkisen sektorin kehittämistapoja kyseenalaistavalle väitöstutkimukselle

Suomen Strategisen Johtamisen Seura (SSJS) jakoi tämän vuotisen strategiapalkinnon väitöskirjalle. Palkinnon voitti apulaisprofessori TkT Riku Ruotsalainen, jonka väitöskirja ”The micro-to-macro problem: the generation of mobilizing frames through idea development conversations” kyseenalaistaa yleisen tavan käyttää asiantuntijatyöryhmiä julkisen sektorin kehittämisessä. Työn ohjaajana toimi prof. Henri Schildt.

Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulussa tehdyn tutkimuksen mukaan asian­tuntijatyöryhmät tuottavat yleensä sellaisia ideoita, jotka tuovat vain pieniä muutoksia julkisen sektorin organisaatioihin ja joiden järkevyydestä asiantuntijoiden on helppo olla yhtä mieltä. Ruotsalainen esittää väitöstyössään, että asiantuntijoiden välisiä keskus­teluja näyttääkin ohjaavan mekanismi, joka muistuttaa luonnosta löytyviä lajivalinnan prosesseja, joissa kaikkein poikkea­vimmat yksilöt eivät tule valituiksi. Samalla tavalla kuin lajit kehittyvät vähittäisesti sukupolvien yli lajinvalinnan kautta, myös julkisen sektorin organisaatiot kehittyvät hitaasti, kun asian­tuntijatyöryhmien esittämät pienet kehittämisehdotukset otetaan käyttöön.

Ruotsalainen suosittelee, että työryhmien sijaan ehdotuksia julkisen sekto­rin kehittämiseksi voitaisiin pyytää avoimen kilpailun avulla. Idea olisi sama kuin arkki­tehtuurikilpailussa, mutta kilpailun aiheena voisi olla esimerkiksi sote-sektorin organisaatioiden, hoidonjärjestelyn ja rahoituksen suunnittelu. Väitöskirjaa varten Ruotsalainen tutki kolmen vuoden ajan kahta asiantuntijatyöryhmää, joihin kuului Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin sekä Uudenmaan alueen kuntien terveyden­huollon edustajia.

Strategiapalkinto jaettiin nyt toisen kerran väitöskirjalle. Kilpailuun osallistui vuosina 2011 – 2013 valmistuneita strategia-aiheisia väitöskirjoja.

Voittajan lisäksi annettiin kunnia­maininta KTT Mikko Vesalle hänen työstään ”There be Dragons! An Ethnographic Inquiry into the Strategic practices and Process of World of Warcraft Gaming Groups”.

Strategiapalkinnon valintaraatiin kuuluivat puheenjohtajana liiketoimintajohtaja TkT Kimmo Suominen ja jäseninä yliopettaja FT, TkL Ville Saarikoski, toimitusjohtaja KTT Sari Salojärvi, Head of Sales Development TkT Sari Kola-Nyström ja toimitusjohtaja KTT Leena Masalin.

Suomen Strategisen Johtamisen Seura on akateemisten, liikkeenjohdon, konsulttien ja kehittäjien foorumi, joka edistää strategista ajattelua ja johtamista. Seura on perustettu 1989 ja siinä on 450 jäsentä. www.ssjs.fi

                           

Lisätietoja:

Kilpailun voittaja apul.prof. Riku Ruotsalainen,
puh. +31 6 22 879 200
Raadin puh.joht. liiketoimintajohtaja TkT Kimmo Suominen,
puh. 044 5010612
Toiminnanjohtaja Ritva Castrén, SSJS, puh. 040 750 1223

 

Suomen Strategisen Johtamisen Seura jakaa vuosittain Strategiapalkinnon. Nyt se annettiin  parhaalle vuosina 2012 – 2013 yliopistossa tai korkeakoulussa tehdylle strategia-aiheiselle pro gradu –tutkielmalle tai diplomi­työlle.

Kilpailuun pyydettiin yliopistoista ja korkeakouluista erityisen ansiokkaita tutkielmia, joita arvioitiin tutkimusongelman merkittävyyden, käytännön kontribuution, aikaisempaan strategiatutkimukseen asemoitumisen, empiirisen laadun ja tulosten omaperäisyyden perusteella.

Voittaneet työt valitsi raati, jonka puheenjohtajana toimi liiketoimintajohtaja, TkT, KM Kimmo Suominen (Asianajotoimisto Merilampi) ja jäseninä yliopettaja FT, TkL, SSJS:n puheenjohtaja Ville Saarikoski (Laurea), toimitusjohtaja, dosentti Sari Salojärvi (Hanken SSE) sekä KTT Leena Masalin (Strato).

Voittajat julkistettiin 9.12.2013 Ylen Isossa Pajassa pidetyssä tilaisuudessa.

 

Pääpalkinto

 

VTM, KTM Henna Korpela

Hanken School of Economics

Strategy Participation in Discussions of a Transforming Organisation

Ohjaaja: projektipäällikkö Jouni Virtaharju, Aalto-yliopisto

Valvoja: professori Saku Mantere, Hanken

 

Finalistit

 

KTM Riku Rastas

Lappeenrannan teknillinen yliopisto

The Impact of a New Partnership Outsourcing Arrangement:
A Routine-Based Case Study in Detail Engineering

Valvoja: professori Kalevi Kyläheiko

 

DI Liisa Hakala

Aalto University School of Science

Developing Strategic Planning in a Multinational Corporation

Ohjaaja: DI Antti Lampela

Valvoja: professori Mikko Jääskeläinen

 

 

Strategiapalkinnon julkistustilaisuudessa oli paikalla 30 jäsentä. Kukin finalisti piti 10 minuutin esityksen työstään ja sen jälkeen keskusteltiin tutkimuksesta. Lopuksi paikalla olleet seuran jäsenet valitsivat oman suosikin finalisteista: yleisön suosikki oli Riku Rastas.  

Lämpimät onnittelut voittajille ja kiitokset kaikille kilpailuun osallistuneille!

Suomen Strategisen Johtamisen Seura jakaa vuosittain Strategiapalkinnon. Nyt se annettiin  parhaalle vuosina 2010 – 2011 yliopistossa tai korkeakoulussa tehdylle strategia-aiheiselle pro gradu –tutkielmalle tai diplomi­työlle.

Kilpailuun pyydettiin yliopistoista ja korkeakouluista erityisen ansiokkaita tutkielmia, joita arvioitiin tutkimusongelman merkittävyyden, käytännön kontribuution, aikaisempaan strategiatutkimukseen asemoitumisen, empiirisen laadun ja tulosten omaperäisyyden perusteella.

Voittaneet työt valitsi raati, jonka puheenjohtajana toimi yliopistonlehtori KTT Pikka-Maaria Laine (Lapin yliopisto) ja jäseninä yliopettaja FT, TkL, SSJS:n varapuheenjohtaja Ville Saarikoski (Laurea), Strategy Adviser KTT Pekka Killström (LähiTapiola), professori Susan Meriläinen (Lapin yliopisto), DI, MBA, partner Mirja Mutikainen (Eera) ja toiminnanjohtaja Ritva Castrén (SSJS).

Voittajat julkistettiin 24.10.2012 Hankenilla pidetyssä tilaisuudessa.

Pääpalkinto:


KTM Heidi Huttunen
Hanken School of Economics
Post-Merger Organizational Identification as a Discursive Phenomenon
Ohjaaja: professori Saku Mantere

Finalistit:
 

DI Antti Koulumies
Aalto-yliopisto teknillinen korkeakoulu
The Assumptions Behind an Acquisition: Case Stora Enso – Consolidated Papers
Valvoja: professori Juha-Antti Lamberg
Ohjaaja: professori Jari Ojala

KTM Olli-Matti Nevalainen
Itä-Suomen yliopisto
Strategy Work in Micro ICT Enterprise
Ohjaaja: professori Päivi Eriksson

 

SSJS antoi voittajalle 1 000 € palkinnon ja voittaneen työn ohjaajalle 350 € palkinnon. Molemmat muut finalistit saivat kumpikin 200 € palkinnon.

Lämpimät onnittelut voittajille ja kiitokset kaikille kilpailuun osallistuneille!

Suomen Strategisen Johtamisen Seura jakaa vuosittain Strategiapalkinnon. Nyt se annettiin  parhaalle vuosina 2010 – 2011 yliopistossa tai korkeakoulussa tehdylle strategia-aiheiselle pro gradu –tutkielmalle tai diplomi­työlle.

Kilpailuun pyydettiin yliopistoista ja korkeakouluista erityisen ansiokkaita tutkielmia, joita arvioitiin tutkimusongelman merkittävyyden, käytännön kontribuution, aikaisempaan strategiatutkimukseen asemoitumisen, empiirisen laadun ja tulosten omaperäisyyden perusteella.

Voittaneet työt valitsi raati, jonka puheenjohtajana toimi yliopistonlehtori KTT Pikka-Maaria Laine (Lapin yliopisto) ja jäseninä yliopettaja FT, TkL, SSJS:n varapuheenjohtaja Ville Saarikoski (Laurea), Strategy Adviser KTT Pekka Killström (LähiTapiola), professori Susan Meriläinen (Lapin yliopisto), DI, MBA, partner Mirja Mutikainen (Eera) ja toiminnanjohtaja Ritva Castrén (SSJS).

Voittajat julkistettiin 24.10.2012 Hankenilla pidetyssä tilaisuudessa.

Pääpalkinto:


KTM Heidi Huttunen
Hanken School of Economics
Post-Merger Organizational Identification as a Discursive Phenomenon
Ohjaaja: professori Saku Mantere

Finalistit:
 

DI Antti Koulumies
Aalto-yliopisto teknillinen korkeakoulu
The Assumptions Behind an Acquisition: Case Stora Enso – Consolidated Papers
Valvoja: professori Juha-Antti Lamberg
Ohjaaja: professori Jari Ojala

KTM Olli-Matti Nevalainen
Itä-Suomen yliopisto
Strategy Work in Micro ICT Enterprise
Ohjaaja: professori Päivi Eriksson

 

SSJS antoi voittajalle 1 000 € palkinnon ja voittaneen työn ohjaajalle 350 € palkinnon. Molemmat muut finalistit saivat kumpikin 200 € palkinnon.

Lämpimät onnittelut voittajille ja kiitokset kaikille kilpailuun osallistuneille!

Vuoden 2010 Strategiatutkielma -palkinnon on  28.4.2010 voittanut:

Anna Multanen
Aalto University School of Economics:
Corporate Social Responsibility in the Retail Business Model
Ohjaajat: KTT Risto Rajala, Aalto SE ja Mika Westerlund, Aalto SE ja London Business School

SSJS luovuttaa voittajalle 1000 euron suuruisen palkintorahan. Ohjaajat jakavat 350 euron palkinnon.

Kaksi hienoa loppufinalistia olivat:

Annu Nieminen
Aalto yliopiston teknillinen korkeakoulu:
Institutionaalinen yrittäjyys julkisen ja yksityisen sektorin tilapäisessä fuusiossa
Ohjaaja: Prof. Juha-Antti Lamberg, Aalto yliopiston teknillinen korkeakoulu

Victoria Panfilii
Lappeenranta University of Techology, School of Business & Graduate School of Management, St. Petersburg State University:
The Role of Alliance Capabilities in Alliance Portfolio Management
Ohjaajat: Prof. Kirsimarja Blomqvist, LUT, prof. Kaisu Puumalainen, LUT ja Prof. Tatiana Gavrilova, St. Petersburg State University

Loppufinalistit saavat kumpikin 200 euron palkinnon.

Raadin jäseninä toimivat:


Heidi Hammarsten, päätoimittaja, Fakta
Pekka Killström, Controller, strategiaprosessit, Tapiola-ryhmä
Tomi Laamanen, professori, Aalto yliopiston teknillinen korkeakoulu
Pikka-Maaria Laine, yliopisto-opettaja, Lapin yliopisto
Susan Meriläinen, professori, Lapin yliopisto
Nelli Paasikivi, kehitysjohtaja, Konecranes
Ville Saarikoski, yliopettaja, Laurea ammattikorkeakoulu
Janne Tienari, professori, Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu
 
Toivotamme onnea voittajalle ja kahdelle loppufinalistille!
Samalla haluamme kiittää kaikkia strategiatutkielmakilpailuun osallistuneita sekä raadin jäseniä!

Suomen Strategisen Johtamisen Seura jakaa vuosittain arvostetun ”Vuoden strategiatutkielma”–palkinnon valmistuneelle strategiakysymyksiin liittyvälle erityisen ansiokkaalle pro gradu-tutkielmalle tai diplomityölle.

Vuonna 2009 tilaisuus järjestettiin 8. huhtikuuta  Hankenilla.  Tilaisuudessa kuultiin viiden finalistin esitykset ja tilaisuuden päätteeksi julkistettiin paras tutkielma.

Voittaja


Lauri Pietinalho, Teknillinen korkeakoulu
Evolution of Interofganizational Networks: Evidence from the Pulp and Paper Industry
in 1992-2006
Ohjaaja: Juha-Antti Lamberg

Finalistit


Minna Lahtinen, Tampereen yliopisto
Strategia – lappuna pöydällä vai läsnä arjessa
Ohjaaja: Johanna Kujala

Oskar Palva, Teknillinen korkeakoulu
Patentteihin perustuva teknologiaseuranta sellu- ja paperiteollisuudessa
Ohjaaja: Tomi Laamanen

Lauri Pietinalho, Teknillinen korkeakoulu
Evolution of Interofganizational Networks: Evidence from the Pulp and Paper Industry in 1992-2006
Ohjaaja: Juha-Antti Lamberg

Heikki Saukola, Teknillinen korkeakoulu
Strategic issue management in Finish companies
Ohjaaja: Tomi Laamanen

Mari Vahviala, Lapin yliopisto
Design yrityksen tie menestykseen – vaikeuksien kautta voittoon  – Johdon ratkaisut
Ohjaajat: Susan Meriläinen ja Janne Kurtakko

Raati


Ulla Keino, SSJS toiminnanjohtaja
Mirja Mutikainen, Pöyry Energy Oy, SSJS puheenjohtaja
Hanna Rajalahti, Talouselämä
Teemu Santonen, Laurea AMK
Eero Vaara, Hanken
Pekka Ylisirniö, Straightlines Corporation