SSJS valitsee vuosittain Vuoden Strategiateko –tunnustuksen saajan. Vuoden Strategiateko on näkyvä, strategiaa elävöittävä teko, joka on osaltaan vaikuttanut positiivisesti Suomen, yksittäisen yrityksen, toimialan tai yhteisön kehitykseen. 

Strategiateko voi olla esimerkiksi:

  • Yrityksen menestyksekkäästi toteuttama kestävän liiketoiminnan strategia 
  • Tapahtuma, joka on vaikuttanut Suomeen positiivisesti
  • Uudenlaisen, innovatiivisen tuotteen tai palvelun menestyksekäs lanseeraus
  • Mullistavan liiketoimintamallin luominen ja toteutus
  • Julkisen sektorin toteuttama merkittävä strateginen uudistus.

SSJS haluaa tehdä strategiasta organisaation käytännön voimavaran, joka elää sekä arjessa että rakentaa tulevaisuutta. Seuran jäsenet ehdottavat tekoja, jotka ovat merkittävästi edistäneet organisaation, toimialan tai koko Suomen kilpailuetua.

Kuvituskuva
2023: Kemppi Group Oy

Vuoden 2023 Strategiateko -tunnustus Kemppi Group Oy:lle

Strategisen johtamisen ammattilaiset palkitsevat Kemppi Group Oy:n Strategiateko 2023 -tunnustuksella. Suomen strategisen johtamisen seuran vuosittain jaettavan arvostettu tunnustus Vuoden Strategiateko on näkyvä, strategiaa elävöittävä teko, joka on osaltaan vaikuttanut positiivisesti Suomen, yksittäisen yrityksen, toimialan tai yhteisön kehitykseen.

Kemppi Group Oy -konserni on perustaltaan perheyhtiö, jonka tausta on hitsaukseen liittyvässä teknologiassa. Kempower on Kempin spin-off-yritys, joka hyödyntää perinteistä Kempin ydinosaamista tehovirtalähteistä. Kempower lähti sähköautojen latausmarkkinaan ja uusi aluevaltaus on osoittautunut onnistuneeksi strategiseksi päätökseksi: kysyntä on ylittänyt yhtiön odotukset ja tulos analyytikoiden odotukset. 

Päätöksen taustalla on ollut useampia kokeiluja vuosien varrella, pitkäjänteistä tuotekehitystä ja markkinoiden avautumisen seurantaa. SSJS kiittää ketterää ja erityisesti oikea-aikaista tarttumista kansainväliseen sähköautotrendiin sekä kiivasta ja kannattavaa kasvua.

Finalisteina palkittiin myös Carbonaide Oy ja Scanfill oyj.

Ilmastokriisin ja rakennusmateriaalien tuotantoon liittyvän lainsäädännön kiristymisen myötä hiilidioksidipäästöjä vähentäville teknologioille on suuri tarve. Rakentamisessa betoni on yksi merkittävimmistä hiilidioksidin lähteistä. Carbonaide Oy kaupallistaa VTT:n kanssa luotua tekniikkaa, jolla on mahdollista pienentää betonin hiilijalanjälkeä ja muuttaa se jopa hiilinegatiiviseksi. SSJS kiittää tekniikan innovatiivisuutta, merkittävää markkinapotentiaalia ja suurta vaikutusta ilmastoon. 

Scanfil Oyj on kansainvälisen elektroniikkateollisuuden sopimusvalmistaja ja järjestelmäkumppani. Yhtiö on ollut alansa kannattavampia yhtiöitä Euroopassa. Taustalla on erinomainen strateginen näkemys, asiakaskeskeisyys ja laajasti eri aloja edustava asiakaskunta. SSJS kiittää vahvasta strategisesta otteesta ja kurssinoususta vaikeina aikoina.

Suomen strategisen johtamisen seura SSJS ry on Suomen johtava strategia-ammattilaisten verkosto. Seuran tehtävänä on johtaa rohkeaa strategiakeskustelua, joka auttaa organisaatiota tekemään strategisesta johtamisesta kilpailuedun. Seura tuo strategisella ajattelulla vaikuttavuutta ja vastuullisuutta yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemiseen ja samalla edistää Suomen menestymistä sekä jäsenistömme kehittymistä.

Strategisen johtamisen ammattilaiset palkitsevat vuoden 2022 Strategiateko -tunnustuksella Suomen päätökselle hakea Naton jäsenyyttä

Suomen Strategisen Johtamisen Seura ry on päättänyt myöntää vuoden 2022 Strategiateko -tunnustuksen päätökselle hakea sotilasliitto Naton jäsenyyttä. Tunnustuksella SSJS haluaa kiittää positiivisesti Suomen kehitykseen vaikuttaneesta teosta ja päätöksenteon nopeudesta.

Suomen turvallisuusympäristö muuttui perustavanlaatuisesti Venäjän hyökättyä Ukrainaan helmikuussa 2022. Toukokuussa tasavallan presidentti päätti valtioneuvoston esityksestä, että Suomi ilmoittaa Natolle kiinnostuksensa käydä keskustelut Suomen Nato-jäsenyydestä. Päätös perustui ansiokkaaseen turvallisuuspoliittiseen analyysiin ja se on rohkea strateginen vastaus Suomen ja Euroopan turvallisuuspoliittisen toimintaympäristön muutokseen. Seura arvostaa valmistelutyötä, jota on tehty pitkäjänteisesti, jotta jäsenyyden hakeminen oli mahdollista toteuttaa näin lyhyessä ajassa. Päätöksentekoprosessi oli yhdistyksemme näkemyksen mukaan laadukkaasti johdettu yhteistyössä valtioneuvoston ja muiden sidosryhmien kanssa. Päätös edustaa ensiluokkaista strategista rohkeutta epäselvässä tilanteessa. Tunnistamme, että Nato-jäsenyysprosessi on vielä meneillään, mutta tämä tunnustus päätettiin myöntää nimenomaan Suomen päätöksentekoprosessille.

Suomen Nato-jäsenyys lisää sekä Suomen turvallisuutta että Itämeren alueen ja Pohjois-Euroopan vakautta ja turvallisuutta. Puolustusliiton jäsenenä Suomi osallistuu täysipainoisesti Naton yhteiseen puolustukseen ja päätöksentekoon, ja on Naton perustamissopimuksen viidennen artiklan mukaisten turvatakuiden piirissä.

Vuosittain jaettava Vuoden Strategiateko on näkyvä, strategiaa elävöittävä teko, joka on osaltaan vaikuttanut positiivisesti Suomen, yksittäisen yrityksen, toimialan tai yhteisön kehitykseen.

Suomen strategisen johtamisen seura SSJS ry on Suomen johtava strategia-ammattilaisten verkosto. Seuran tehtävänä on johtaa rohkeaa strategiakeskustelua, joka auttaa organisaatiota tekemään strategisesta johtamisesta kilpailuedun. Seura tuo strategisella ajattelulla vaikuttavuutta ja vastuullisuutta yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemiseen ja samalla edistää Suomen menestymistä sekä jäsenistömme kehittymistä sekä työn merkityksellisyyttä. 

Strategisen johtamisen ammattilaiset palkitsevat Harvia Oyj:n Strategiateko 2021 -tunnustuksella.

Suomen strategisen johtamisen seuran SSJS ry:n vuosittain jaettavan arvostettu tunnustus Vuoden Strategiateko on näkyvä, strategiaa elävöittävä teko, joka on osaltaan vaikuttanut positiivisesti Suomen, yksittäisen yrityksen, toimialan tai yhteisön kehitykseen.

Harvia on maailman johtavia kansainvälisiä sauna- ja spa-yhtiöitä sekä kiuasvalmistajana maailman ykkönen. Viime vuosina Harvia on muuntautunut strategiansa avulla johdonmukaisesti perinteisestä tuotekeskeisestä kiuasyhtiöstä saunomisen, kylpemisen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämisen yhtiöksi. Yhtiö on suunnannut voimakkaasti liiketoimintaansa globaaleille markkinoille, joilla saunatrendi ei ole yhtä tunnettu taikka kypsässä vaiheessa kuin Suomessa. Yhtiö on laajentunut yritysostoin ja orgaanisesti, mm. rakentamalla Yhdysvaltoihin uuden tuotantolaitoksen. Harvian vuosi 2021 oli erinomainen. Liikevaihto kasvoi vuonna 2021 lähes 65 prosenttia. Kansainvälisen liiketoiminnan osuus liikevaihdosta oli 80 prosenttia. Yhtiön osakkeen arvo liki kaksinkertaistui.

Strateginen herkkyys on Harvian vahvuus. Harvian strategia on ollut ajassa kiinni: siinä on hyödynnetty hyvinvoinnin megatrendiä, jota pandemia on voimistanut. Harvian liiketoiminnan kulmakivenä on vastuullisuus: Visio ja arvot on sidottu vastuullisuuteen, kansanterveyttä edistävä tuote, joka perustuu tutkimukseen, kotimaiset raaka-aineet, läheiset pitkäaikaiset liiketoimintakumppanit ja perhemäinen yhteisö.

SSJS palkitsee Harvian erityisesti siksi, että strategian toteuttamisessa on onnistuttu ja valittu strategia on ollut tuloksekas. Strategia ei ole jäänyt vain sanahelinäksi tai hyviksi ideoiksi. Strategian avulla on lisäksi haettu rohkeasti kansainvälistä kasvua, mikä on hyvä esimerkki muillekin suomalaisyrityksille.

Suomen strategisen johtamisen seura SSJS ry on Suomen johtava strategia-ammattilaisten verkosto. Seuran tehtävänä on johtaa rohkeaa strategiakeskustelua, joka auttaa organisaatiota tekemään strategisesta johtamisesta kilpailuedun. Seura tuo strategisella ajattelulla vaikuttavuutta ja vastuullisuutta yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemiseen ja samalla edistää Suomen menestymistä sekä jäsenistömme kehittymistä sekä työn merkityksellisyyttä. .

Vuoden 2020 Strategiateko -tunnustus Henri Alénille – Rohkeaa, luovaa ja ennen kaikkea ketterää johtamista kriisiaikana!

 

Strategisen johtamisen ammattilaiset palkitsevat Henri Alénin Strategiateko 2020 -tunnustuksella. Suomen strategisen johtamisen seuran SSJS ry:n vuosittain jaettavan arvostetun tunnustuksen jaossa on tällä kertaa painotettu erityisesti vastuullisuutta ja johtajuutta poikkeuksellisena aikana. Henri Alénin osoittama johtajuus koronapandemian aikana on ollut ketterää ja Alénin työskentelyote on ollut kriisistä huolimatta positiivinen. Valinnassa on kiinnitetty erityistä huomiota myös siihen työhön, jota Alén on tehnyt koko alan kohtaamien ongelmien esiintuomiseen: Alén on rohkeasti ja henkilökohtaisella otteella tuonut esiin pandemian ja siihen liittyvien yllättävienkin rajoitustoimien vaikutuksia liiketoimintaan.

Koronavuosi on kohdellut montaa yritystä ja yrittäjää kovalla kädellä, ja rajoitukset ovat osuneet myös ravintola-alaan. Henri Alénin omistamissa ravintoloissa erilaisiin rajoituksiin on pyritty mukautumaan, vaikka nopeat muutokset ovatkin olleet haastavia. Alénin tapa suhtautua rajoituksiin ja haasteisiin on kuitenkin ratkaisukeskeinen ja luova: Alén on mm. antanut Ultima-ravintolansa salin tutkimuksen käyttöön ja ollut näin mukana luomassa käytäntöjä, joilla viruksen pitoisuuksia sisätiloissa voitiin merkittävästi vähentää ja tehdä näin ravintolaelämyksistä turvallisempia myös jatkossa. Vastuullisuutta osoittavat myös Alénin tapa suhtautua ratkaisukeskeisesti ongelmiin ja pyrkiä pitämään omista työntekijöistä huoli sekä useat hyväntekeväisyystempaukset.

Suomen strategisen johtamisen seuran puheenjohtaja Sonja Martikainen luonnehtii Alénia koko alan puolestapuhujaksi ja kiittää Alénin työskentelyotetta:
-Hänen johtamisessaan on korostunut rohkea ja ennakkoluuloton kokeilukulttuuri sekä kekseliäisyys löytää strategisia, taktisia ja käytännönläheisiä ratkaisuja liiketoiminnan haasteisiin. Kokeilujen määrä on isohko ja herättää kunnioitusta jo sellaisenaan.

Kaiken tekemisen pohjalla Alénilla loistaa kuitenkin intohimoinen suhtautuminen ruokakulttuuriin ja käytännön tekemiseen. Seura uskoo, että vastuullisuuden lisäksi intohimo omaan alaan on se, mikä lopulta kantaa läpi kriisin ja saa jatkamaan pahassakin paikassa.

VUODEN STRATEGIATEKO 2019 -TUNNUSTUS JÄRVENPÄÄN K-CITYMARKETILLE

Suomen Strategisen Johtamisen Seura (SSJS) jakoi kuudennen kerran Vuoden Strategiateko –tunnustuksen. Vuoden Strategiateko on näkyvä, strategiaa elävöittävä teko, joka on osaltaan vaikuttanut positiivisesti Suomen, yksittäisen yrityksen, toimialan tai yhteisön kehitykseen.

Syksyn kuluessa SSJS:n jäsenet ovat tehneet ehdotuksia organisaatioista tämän vuotisen tunnustuksen saajaksi. Näistä kovatasoisista ehdokkaista seuran hallitus valitsi kolme finalistia jatkoon: Jäärvenpään K-Citymarket, Neste Oyj ja Sulapac Oy, jotka esittäytyivät Vuoden Strategiateko 2019 -tilaisuudessa 10.12.2019 Keskuskauppakamarin isännöimänä.

Tilaisuuden osallistujat, SSJS:n jäsenet, valitsivat Vuoden Strategiateko -tunnustuksen saajaksi Järvenpään K-Citymarketin seuraavin perusteluin:

Järvenpään K-Citymarket lähti rohkeasti kehittämään ainutkertaista vähittäiskaupan konseptia, joka tunnetaan koko Suomessa ja on jo palkittu kansainvälisestikin. Kauppias panostaa tiiminsä kanssa asiakkaittensa tarpeisiin, ennakoi niitä, on innovatiivinen ja kehittää konseptiaan jatkuvasti. Kauppiaan oma kasvutarina on osoitus hienosta yrittäjähengestä, uusien ideoiden kokeilusta, osaamisen kasvusta ja määrätietoisesta työstä huipulle.

Kaksi muuta finalistia Neste Oyj ja Sulapac Oy palkittiin kunniamaininnalla myös vahvoin perustein:

Neste Oyj on määrätietoisesti ja pitkäjänteisesti kehittänyt toimintaansa globaaliksi johtajaksi uusiutuvan energian ratkaisuissa ja kiertotaloudessa. Panostukset innovaatioiden kautta uusiin läpimurtoihin yhdessä kumppaneiden kanssa ovat osoittautuneet tuloksellisiksi.

Sulapac Oy on onnistunut kehittämään luonnossa hajoavaan puuaineeseen ja biopolymeereihin perustuvan materiaalin korvaamaan muovia laajalla skaalalla kuluttajatuotteissa. Sulapac Oy:n tavoite kestävän kehityksen mukaisten ja liiketaloudellisesti kannattavien ratkaisujen löytämiseksi on esimerkillistä toimintaa aikamme keskeisten ongelmien ratkaisemiseksi.

VUODEN STRATEGIATEKO 2018 -TUNNUSTUS KYRÖ DISTILLERY COMPANYLLE

 

Suomen Strategisen Johtamisen Seura (SSJS) jakoi viidennen kerran Vuoden Strategiateko –tunnustuksen. Vuoden Strategiateko on näkyvä, strategiaa elävöittävä teko, joka on osaltaan vaikuttanut positiivisesti Suomen, yksittäisen yrityksen, toimialan tai yhteisön kehitykseen.

Tänä vuonna SSJS:n jäsenet olivat ehdottaneet 15 organisaatiota tunnustuksen saajaksi. Näistä seuran hallitus oli valinnut kolme kovatasoista finalistia: Finnair Oyj, Kotkan kaupunki ja Kyrö Distillery Company, jotka esittäytyivät Vuoden Strategiateko -tilaisuudessa 12.12.2018.

 

Tilaisuuden osallistujat, SSJS:n jäsenet, valitsivat Vuoden Strategiateko –tunnustuksen saajaksi Kyrö Distillery Companyn seuraavin perusteluin:

Kyrö Distillery Company on onnistunut nopeasti kasvamaan ja kansainvälistymään sekä luomaan poikkeuksellisen vahvan tuotebrändin, joka ammentaa yrityksen perinteistä. Pienestä Pohjanmaan Isostakyröstä maailman metropolien tax-free myymälöihin, yökerhoihin ja baareihin ponnistanut Kyrö Distillery on poikkeuksellinen tarina suomalaisessa kasvuyrityskentässä. Kyrö Distillery vahvistaa uskoa suomalaisyritysten menestymiseen kansainvälisesti kilpailukykyisten tuotebrändien luomisessa.

 

Kaksi muuta finalistia Finnair Oyj ja Kotkan kaupunki palkittiin  kunniamaininnalla niinikään vahvoin perustein:

Finnair on onnistunut kasvamaan jopa markkinoita nopeammin käyttämällä yhtiön maantieteellistä sijaintia kilpailuetunaan. Finnair tarjoaa nopeimmat yhteydet kasvavilla Aasian ja Euroopan välisillä lentomarkkinoilla. Finnair on pystynyt hyödyntämään digiajan ratkaisuja mm. investoimalla Digital Finnair -ohjelmaan, jossa toteutetaan asiakkaille digitaalisia palveluja. Henkilöstölle on kehitetty matkustamon SkyPay-sovellus ja linjahuollon sovellus, jotka tehostivat toimintaa merkittävästi.

Kotkan kaupunki lähti rohkeasti keväällä 2018 uudistamaan strategiaansa haastamalla kaikki kotkalaiset mukaan ideoimaan sekä tuomaan esille, mitä he pitävät tärkeänä kaupungin kannalta. Kaupunki panosti open strategy -lähestymistapaan huomattavan paljon esimerkiksi sekä järjestämällä erilaisia yleisötilaisuuksia eri kohderyhmille että toteuttamalla strategiapelin verkossa. Suomen mittakaavassa Kotkan kaupungin strategia ja sen toteuttaminen ovat huomionarvoisia ja poikkeuksellisia.

 

”SSJS haluaa tehdä strategiasta organisaation käytännön voimavaran, joka elää sekä arjessa että muokkaa tulevaisuutta. Tähän liittyen jäsenistö aktivoitiin ehdottamaan tekoja, jotka ovat merkittävästi edistäneet organisaation, toimialan tai koko Suomen kilpailuetua”, perustelee SSJS:n puheenjohtaja Kimmo Suominen Vuoden Strategiateon valitsemista.

 

SSJS järjesti Vuoden Strategiateon 12.12.2018 yhteistyössä Azets Insights Oy:n kanssa.

Vuoden Strategiateko 2017 -tunnustus
Fira Groupille

 

Suomen Strategisen Johtamisen Seura (SSJS) jakoi neljännen kerran Vuoden Strategiateko –tunnustuksen. Vuoden Strategiateko on näkyvä, strategiaa elävöittävä teko, joka on osaltaan vaikuttanut positiivisesti Suomen, yksittäisen yrityksen, toimialan tai yhteisön kehitykseen.

Tänä vuonna SSJS:n jäsenet olivat ehdottaneet pariakymmentä organisaatiota tunnustuksen saajaksi. Seuran hallitus oli valinnut kolme kovatasoista finalistia: Fira Group Oy, Fondia Oyj ja Verohallinto, jotka esittäytyivät Strategiatwistissä 6.9.2017. Tilaisuuden osallistujat, SSJS:n jäsenet, valitsivat

 

Vuoden Strategiateoksi Fira Group Oyn seuraavin perusteluin:

Fira Group Oy uudistaa ennakkoluulottomasti perinteisen toimialan liiketoimintamalleja. Fira on kehittänyt ns. ”kahden viikon putkiremontin”, palveluliiketoiminnan kehittämisinnovaation, jolla muutetaan putkiremonttien toteutuslogiikkaa asukkaille aiheutuvan väistöajan minimoimiseksi. Fira Group Oy rakentaa fiksumpaa yhteiskuntaa.

 

Kaksi muuta finalistia Fondia Oyj ja Verohallinto palkittiin kunniamaininnalla.

Fondia on uudistanut yritysjuridiikan perinteistä alaa Suomessa ja kansainvälisesti-kin ja luonut erinomaista asiakastyytyväisyyttä kehittämällä yrityksille innovatiivisia, tehokkaita palvelumalleja sekä hyödyntämällä digitaalisia ratkaisuja kaikessa toiminnassaan.  Fondia on vaikea selittää, se on nähtävä ja koettava paikan päällä. Lakitoimisto, joka sisustuksesta alkaen kutsuu yhteistyöhön. Henkilöstö, jolle fondialaisuus on selkeästi ylpeys; työnilo pläjähtää vastaan jo etuovella. Uudenlaiset palvelukonseptit. Innovatiivinen ja innostava.

Verohallinto on kehittynyt pitkäjänteisellä strategisella työllä Suomen julkisen sektorin edelläkävijäksi digitaalisissa palveluissa ja onnistunut samalla vähentämään hallinnollista kuormaa niin henkilö- kuin yhteisöasiakkailla. Vaikka samanaikaisesti on pystytty vähentämään henkilöstömäärää ja parantamaan tuottavuutta, henkilöstötyytyväisyys on korkealla tasolla. Korkea henkilöstötyytyväisyys yhdessä kehittyneiden palvelujen kanssa on tuottanut myös erinomaiset asiakastyytyväisyystulokset sekä korkean veromyönteisyyden Suomessa.

 

”SSJS haluaa tehdä strategiasta organisaation käytännön voimavaran, joka elää sekä arjessa että muokkaa tulevaisuutta. Tähän liittyen jäsenistö aktivoitiin ehdottamaan tekoja, jotka ovat merkittävästi edistäneet organisaation, toimialan tai koko Suomen kilpailuetua”, perustelee SSJS.n puheenjohtaja Kimmo Suominen Vuoden Strategiateon valitsemista.

 

SSJS järjesti Strategiatwistin 6.9.2017 yhteistyössä DNA:n kanssa. 

Enevo Oy:lle Vuoden strategiateko –tunnustus

 

Suomen Strategisen Johtamisen Seura (SSJS) jakoi kolmannen kerran Vuoden Strategiateko –tunnustuksen. Vuoden Strategiateko on näkyvä, strategiaa elävöittävä teko, joka on osaltaan vaikuttanut positiivisesti Suomen, yksittäisen yrityksen, toimialan tai yhteisön kehitykseen.

Tunnustuksen saajaksi tänä vuonna oli ennätysmäärä ehdokkaita, yhteensä 26 ehdotusta. Jäsenten lähettämien ehdotusten joukosta Seuran hallitus oli valinnut kolme finalistia: Enevo Oy, Girls in Tech Helsinki ja Kela. Vuoden Strategiateoksi valittiin 6.9.2016 Seuran Strategiatwistissä Enevo Oy.

Roskisten uberiksi kutsuttu Enevo on digitalisoinut jätteidenkeräysbisneksen luomalla roskalaatikkoihin sijoitettavia sensoreita. Enevon ratkaisu tehostaa jätteiden keräystä sekä parantaa kaupunkien viihtyisyyttä. Kuusi vuotta sitten perustetun yhtiön arvoksi voidaan määritellä 75 miljoonaa euroa viime vuonna toteutuneen rahoituskierroksen perusteella. Kaikki sai alkunsa, kun perustaja tuskaili oman talonyhtiönsä pullottavia roskiksia, ja kehitti siihen iltapuhteena oman ratkaisunsa. Enevo on erinomainen esimerkki siitä, että lama-Suomessakin on onnistujia, ja että tuottamalla toimivia selkeitä ratkaisuja kaikkia koskettaviin ongelmiin voi menestyä isosti.

 

Kaksi muuta finalistia Girls in Tech sekä Kela palkittiin kunniamaininnalla.

Perustamisestaan 2015 lähtien Girls in Tech Helsinki on jo järjestänyt lähes kymmenen erilaista laajaa tapahtumaa, aloittanut naisille suunnatun mentorointiohjelman, organisoinut yritysvierailuja sekä tarjonnut viikonlopun kestoisen bootcamp-tapahtuman. Positiivinen pöhinä ja innostus on tosiasia, kun Girls in Techin parissa naisille teknologia ja sen soveltaminen ei ole mörkö vaan työkalu. Työkalu, jonka kautta vain taivas on rajana, eikä mikään lasikatto.

Girls in Tech Helsinki liittyy globaaliin trendiin, jossa erilaiset järjestöt ja tapahtumajärjestäjät puhuvat naisten mahdollisuuksien parantamisen puolesta bisnesmaailmassa. Tarvitaan tahoja, jotka luovat uskoa siihen että naiset ja miehet ovat aivan samalla viivalla digitalisaation aikakaudella. Ennen kaikkea tarvitaan pyyteetön toimija, joka konkreettisesti voimauttaaa ja rohkaisee yhä uusia naisia lähteä kokeilemaan, tunnustelemaan.

Kelassa on toteutettu mittava organisaatiouudistus, jossa uusi organisaatio on toiminnallinen kokonaisuus, joka tuottaa lisäarvoa asiakkaille, sidosryhmille ja omistajille sekä sisäisille asiakkaille. Organisaatiouudistus madaltaa yksiköiden rajoja, helpottaa prosesseja ja lisää yhteistyötä kaikkialla Kelassa.

Organisaatiouudistuksen lisäksi Kela on tehnyt merkittävän digiloikan. Kela.fi-sivuilla vierailtiin 2015 yli 27,5 miljoonaa kertaa. 60 % hakemuksista lähetettiin verkossa, liitteistäkin puolet tulee sähköisesti.

Kela uudistuu ja pystyy vastaamaan kasvaviin palvelutarpeisiin ja kehittämään edelleen asiakaspalveluaan merkittävänä yhteiskunnallisena toimijana.

 

”SSJS haluaa tehdä strategiasta organisaation käytännön voimavaran, joka elää sekä arjessa että muokkaa tulevaisuutta. Tähän liittyen jäsenistö aktivoitiin ehdottamaan tekoja, jotka ovat merkittävästi edistäneet organisaation, toimialan tai koko Suomen kilpailuetua”, perustelee SSJS.n puheenjohtaja Kimmo Suominen Vuoden Strategiateon valitsemista

Puolustusvoimille Vuoden strategiateko –tunnustus
 

Suomen Strategisen Johtamisen Seura (SSJS) on jakanut toisen kerran Vuoden strategiateko –tunnustuksen.

SSJS:n jäsenten lähettämien ehdotusten joukosta Vuoden strategiateko –tunnus­tus annettiin Puolustusvoimille. Perusteluna oli Puolustusvoimien toimintamallin uudistus. Se tapahtui päätetyssä aikataulussa sekä lopulta vähin irti­sanomisin, vaikka muutoksella oli vaikutusta monen paikkakunnan elinvoimaan. Teko on esimerkki onnistuneesta strategiatyöstä julkisella sektorilla. Strategista ajattelua on kehitetty ja sen merkitystä on viety eteenpäin.

Vuoden strategiateko –tunnustuksen muut finalistit ja kunniamaininnan saajat olivat: 

Helsingin jalkapalloklubi HJK, joka on toteuttanut strategiaa suomalaiselle urheilu­joukkueelle poikkeuksellisen onnistuneella tavalla ja samalla edistänyt koko lajin tunnettuutta.

Supercell, joka on rakentanut kehittäjälähtöisen kulttuurin osana yhtiön strategiaa ja johtamismallia. Yhtiöllä on rohkea ja ennakkoluuloton asenne maailmanvalloitukseen.

Suominen Oyj, jonka liiketoimintarakenne on muutamassa vuodessa muuttunut täysin ja yhtiön markkina-arvo on moninkertaistunut strategisen uusiutumisen ansiosta.

Vuoden strategiateko on näkyvä, strategiaa elävöittävä teko, joka on osaltaan vaikuttanut positiivisesti Suomen, yksittäisen yrityksen, toimialan tai yhteisön kehitykseen. Tunnustus luovutettiin ja finalistit palkittiin seuran strategiaseminaarissa 25.5.

Vuoden strategiateko –palkinto Slush 2013 –tapahtumalle

Suomen Strategisen Johtamisen Seura (SSJS) jakoi ensimmäistä kertaa Vuoden strategiateko –palkinnon SSJS:n vuosittaisessa strategiaseminaarissa 4.6.2014

Jäsenten lähettämien ehdotusten joukosta Vuoden strategiateoksi valittiin Slush 2013 –tapahtuma. Valintaperusteina olivat tapahtuman poikkeuksellinen ambitiotaso suomalaisessa yrityselämässä ja sen korkea profiili, joka hyödyttää suomalaista yrityselämää.

Aalto-yliopiston Startup Saunan järjestämä Slush 2013 oli teknologia- ja kasvu­yritys­tapahtuma, joka kokosi nuoret teknologia­yritykset tapaamaan sijoittajia, asiakkaita ja mediaa. Helsingissä järjestetyssä tapahtumassa oli 1200 yritystä, 7000 yksittäistä kävijää yli 70 maasta, yli 100 kansainvälistä pääomasijoitusrahastoa, 450 toimittajaa eri puolilta maailmaa sekä 750 työntekijää, joista 600 vapaaehtoisia opiskelijoita. Tapahtuman tarkoitus oli eritoten kansainvälisen rahoituksen, mediahuomion ja työpaikkojen luominen Suomeen.

Vuoden strategiateko –palkinnon kaksi muuta finalistia ja kunniamaininnan saajia olivat:

Helkama Velox Oy, joka siirsi Jopon tuotannon takaisin Suomeen sen oltua aikaisemmin Taiwanissa. Jopo on Suomen ja Pohjoismaiden myydyin pyörä.

Kutsuplus-älybussipalvelu, jonka toteuttajana on HSL (Helsingin Seudun Liikenne). Perusteluissa mainittiin konseptin helppous: bussikuljetukset tarpeen mukaan ja helposti edullisuutta haluaville. Positiivisena asiana pidettiin sitäkin, että kyseessä on julkisen puolen konsepti.

Suomen Strategisen Johtamisen Seura valitsi ensimmäistä kertaa vuoden strategia­teon. ”SSJS haluaa tehdä strategiasta organisaation käytännön voimavaran, joka elää sekä arjessa että muokkaa tulevaisuutta. Tähän liittyen jäsenistö aktivoitiin ehdottamaan tekoja, jotka ovat merkittävästi edistäneet organisaation, toimialan tai koko Suomen kilpailuetua”, perustelee SSJS.n puheenjohtaja Ville Saarikoski vuoden strategiateon valitsemista.