Suomen Strategisen Johtamisen Seuran säännöt

Hyväksytty Suomen Strategisen johtamisen seura ry:n perustamiskokouksessa 20.1.1989.

Sääntöjen 5 ja 8 pykälien muutos rekisteröity yhdistysrekisterissä 21.4.1991.

Sääntöjen 3, 5, 6, 7, 10 ja 11 pykäliin on hyväksytty muutokset
Seuran kevätkokouksessa 25.4.2008.

Sääntöjen 5, 7 ja 8 pykäliin on hyväksytty muutos Seuran kevätkokouksessa 24.4.2021.

1 § 

Yhdistyksen nimi on Suomen strategisen johtamisen seura ry., josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen nimi on ruotsiksi käännettynä Föreningen för strategisk ledning i Finland r.f. ja kansainvälisissä yhteyksissä voidaan käyttää englanninkielistä nimeä The Strategic Management Society of Finland. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

2 § 

Yhdistyksen tarkoituksena on

 • 

kohottaa jäsenistönsä pätevyyttä ja ammattitaitoa

 •

myötävaikuttaa oikean käsityksen syntymiseen strategisesta johtamisesta ja menestyvän liiketoiminnan perusteista

 •

edistää strategisen johtamisen tutkimusta ja muuta kehittämistä

 •

luoda ja kehittää vuorovaikutusta yritysten ja yhdistyksen jäsenten välillä

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 •

järjestää luento-, koulutus- ja neuvottelutilaisuuksia

 •

harjoittaa ja tukee alaansa liittyvää julkaisutoimintaa

 •

tekee aloitteita alan yhteisöille, ja

 •

ylläpitää yhteyksiä koti- ja ulkomaisiin yhdistyksiin ja muihin yhteisöihin, joiden toimintapiiriin kuuluu strategisen johtamisen kehittäminen ja tukeminen.

3 § 

Yhdistyksen jäseniä ovat:

 •

varsinaiset jäsenet

 •

kunniajäsenet

  

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hakemuksesta hyväksyä akateemisen loppututkinnon suorittanut tai vastaavat tiedot omaava henkilö, joka on vähintään kahden vuoden ajan toiminut strategiseen johtamiseen liittyvissä tehtävissä.

Varsinaisten jäsenten on maksettava syyskokouksen määräämät liittymis- ja jäsenmaksut. Hallituksella on oikeus päättää alennetusta jäsenmaksusta tietyille erityisryhmille, kuten korkeakoulujen palveluksessa oleville opettajille ja tutkijoille lukuun ottamatta professoreja.

Jäseneksi ottamisesta päättää yhdistyksen hallitus.

Erityisen ansioitunut henkilö voidaan yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa kutsua yhdistyksen kunniajäseneksi.  Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta.

4 §

Yhdistyksen jäsen on oikeutettu eroamaan yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti kokouksen pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos tämä on laiminlyönyt jäsenmaksunsa suorittamisen kuuden kuukauden kuluessa syyskokouksen vahvistamasta eräpäivästä taikka tämä on toiminnallaan haitannut yhdistyksen toimintaa tai vahingoittanut sen mainetta.

Erotettu yhdistyksen jäsen voi saattaa erottamispäätöksen yhdistyksen kokouksen tutkittavaksi ilmoittamalla siitä kirjallisesti puheenjohtajalle kolmenkymmenen päivän kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan.

5 § 

Yhdistyksen toimintaa johtaa hallitus, johon kuuluvat puheenjohtajana yhdistyksen puheenjohtaja ja yksitoista syyskokouksen seuraavaksi toimikaudeksi eli kalenterivuodeksi valitsemaa varsinaista jäsentä.  Hallitus on muodostettava siten, että siinä ovat edustettuina ainakin tutkijat, konsultit ja kouluttajat sekä yrityksissä ja muissa organisaatioissa toimivat yhdistyksen jäsenet. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja pääsihteerin sekä ottaa tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolme jäsentä on saapuvilla.

6 § 

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai pääsihteeri yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.  Hallitus voi erillisellä päätöksellään antaa nimenkirjoitusoikeuden yhdistyksen toimihenkilölle.

7 § 

Yhdistys kokoontuu vuosittain kahteen varsinaiseen kokoukseen, joista kevätkokous pidetään helmi-huhtikuussa ja syyskokous loka-joulukuussa. Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Kokouskutsu on toimitettava jäsenille vähintään kahdeksan päivää ennen kokousta lähetetyllä kirjeellä tai sähköpostilla jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, jos vähintään 1/10 jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti vaatii ilmoittamansa asian käsittelyä varten, tai jos varsinainen kokous niin päättää taikka jos hallitus pitää sitä tarpeellisena.

8 § 

Kevätkokouksessa

 •

käsitellään yhdistyksen vuosikertomus, tilit ja tilintarkastajien lausunto

 •

vahvistetaan tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta

 •

päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle tai niistä toimenpiteistä, joihin yhdistyksen hallinto ja tilintarkastajien antama lausunto on ehkä antanut aihetta

 •

käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Syyskokouksessa

 •

valitaan yhdistykselle puheenjohtaja seuraavaksi toimikaudeksi

 •

valitaan muut hallituksen jäsenet seuraavaksi toimikaudeksi

 •

valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja

 •

vahvistetaan seuraavan kalenterivuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio ja  määrätään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus, käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

9 § 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. 

10 § 

Yhdistyksen kokouksessa ratkaistaan asiat yksinkertaisella enemmistöllä ellei näissä säännöissä toisin määrät.  Milloin yhdistyksen kokouksessa vähintään kolme jäsentä sitä vaatii, toimitetaan äänestys suljetuin lipuin.

Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni ja vaaleissa ja suljetussa äänestyksessä arpa.  Yhdistyksen kokouksessa on kullakin varsinaisella jäsenellä yksi ääni.  Yhdistyksen kokouksessa ei saa äänestää valtakirjalla.  Kunniajäsenellä ei ole äänioikeutta.

11 §

Yhdistys hankkii varat toimintaansa varten

 •

 varsinaisten jäsenten liittymis- ja jäsenmaksuilla

 •

 lahjoituksilla

 •

 julkaisutoiminnalla

 •

 koulutustilaisuuksista saaduilla tuloilla

12 §

Hallitus vahvistaa yhdistyksen toimihenkilöiden palkkiot talousarvion puitteissa.

13 § 

Sääntömuutoksista päätetään yhdistyksen kokouksessa ja niistä on ilmoitettava kokouskutsussa.

14 § 

Päätökseen, jolla yhdistys puretaan, vaaditaan vähintään ¾ kaikista äänestyksessä annetuista äänistä.  Purkamista koskeva asia on käsiteltävä kahdessa perättäisessä kokouksessa, joiden välillä on vähintään yksi kuukausi.  Purkamisehdotuksesta on ilmoitettava kokouskutsussa. Yhdistyksen purkautuessa käytetään sen jäljellä olevat varat yhdistyksen strategisen johtamisen edistämiseen viimeisen yhdistyksen kokouksen mukaisesti.

15 § 

Muilta osin noudatetaan yhdistyslain säännöksiä.

16 § 

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.