AVUSTUSOHJESÄÄNTÖ SUOMEN STRATEGISEN JOHTAMISEN SEURA

LUKU 1 – YLEIS – TAI PROJEKTILUONTOINEN AVUSTUS

 

1 § Avustuksen tarkoitus

Suomen Strategisen Johtamisen seura voi myöntää avustusta seuran tarkoitusta ja tavoitteita edistävään vapaaehtoispohjalta tehtävään toimintaan. Avustuksen kohde voi olla pysyväisluontoinen, esimerkiksi toimintaryhmä tai yhdistys, tai projektiluontoinen.

2 § Avustuksen hakeminen

Avustusta voidaan myöntää toimintaryhmille, projekteille tai rekisteröimättömille tai rekisteröidyille yhdistyksille. Avustusta haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, joka osoitetaan joko seuran puheenjohtajalle tai seuran työntekijälle. 

Avustushakemuksesta tulee ilmetä

1)    miten avustuksen kohteena oleva toiminta edistää seuran tarkoitusta tai tavoitteita

2)    miksi avustus tarvitaan

3)    mihin avustusta tullaan käyttämään (erittely suunnitelluista kustannuksista)

4)    milloin avustuksen kohteena oleva toiminta alkaa ja loppuu

5)    kuka (luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö) avustusta hakee

6)    ketkä vastaavat avustuksen käyttämisestä avustushakemuksessa kuvattuun toimintaan ja raportoivat siitä käytön jälkeen

7)    mille tilille avustus maksetaan

Avustus tulee aina hakea etukäteen ennen toiminnan alkamista.

3 § Avustuksen myöntäminen

Avustuksen myöntää seuran hallitus. Asian esittelijänä hallitukselle toimii seuran työntekijä, puheenjohtaja tai hallituksen jäsen.

Hallitus käsittelee pääsääntöisesti saapuneet avustushakemukset seuraavassa kokouksessaan. Avustuksia myönnetään ympäri vuoden.  

Avustusta ei myönnetä liiketoimintaan, avustuksen hakijoiden palkkakustannuksiin tai rahalliseen palkitsemiseen.

4 § Avustuksen määrä

Avustusta myönnetään seuran talousarvion puitteissa. Avustuksen suuruuteen vaikuttaa käyttötarkoitus, laajuus ja hyöty seuralle.

Avustuksella katetaan syntyviä kuluja. Kuluista tulee pystyä esittämään selonteko seuralle. Mikäli kuluihin on saatu toisista lähteistä avustusta

5 § Selvitys avustuksen käytöstä

Avustuksen saanut taho sitoutuu toimittamaan vapaamuotoisen selvityksen avustuksen käytöstä kahden kuukauden kuluessa avustusjakson päättymisen jälkeen. Selvitys osoitetaan seuran työntekijälle tai puheenjohtajalle.

Selvityksestä tulee ilmetä

1)    Mihin avustusta käytettiin? (kuluerittely)

2)    Mitä avustuksella saatiin aikaiseksi?

3)    Miten avustus edisti seuran tarkoitusta ja tavoitteita?

 

Seuran hallitus käsittelee selvityksen seuraavassa kokouksessaan.

6 § Avustuksen maksaminen

Avustus maksetaan hallituksen päätöksen mukaisesti. Pääsääntöisesti maksimissaan 50% voidaan maksaa etukäteen ja 50% maksetaan selvityksen toimittamisen jälkeen.

Ennakkona maksettava avustus maksetaan henkilön tai oikeushenkilön pankkitilille 14 päivän kuluessa avustuspäätöksen jälkeen.

Jälkikäteen maksettava avustus maksetaan 14 päivää sen, jälkeen kun hallitus on käsitellyt avustuskohteen loppuselvityksen.  

Avustuksen maksaminen voidaan hoitaa myös siten, että avustuskohteesta aiheutuvia laskuja ohjataan suoraan seuran maksettavaksi.

7 § Avustuksen takaisinperintä

Mikäli avustusta ei ole käytetty asianmukaisesti hakemuksen mukaisesti tai sen käyttöä ei raportoida, voidaan se hallituksen päätöksellä periä osittain tai kokonaan takaisin. Pyydettäessä avustuksen hakijan on toimitettava kaikki tositteet avustuksen käytöstä. Avustuksen voi vapaaehtoisesti palauttaa seuralle osittain tai kokonaan.

LUKU 2 – YLEISTÄ

8 § Avustusten myöntämisestä tiedottaminen

Seuran hallitus tiedottaa avustuspäätöksistä hakijoille kahden (2) viikon kuluessa avustuksen myöntämisestä.

9 § Ohjesäännön voimaantulo ja muuttaminen

Tämän ohjesäännön muuttamisesta päättää seuran hallitus. Tämä ohjesääntö on hyväksytty 16.3.2022 pidetyssä seuran hallituksen kokouksessa ja se astuu voimaan 16.3.2022.