TIEDOTE: Strategiapalkinnon saajat on valittu!

2022 Strategiaplakinnonsaajat

Suomen Strategian Johtamisen Seura palkitsee joka vuosi Suomessa kirjoitettuja parhaita graduja ja diplomitöitä Pirkko ja Tarmo Vahvelaisen säätiön kanssa. Säätiö, joka perustajansa hengessä haluaa edistää akateemisen tutkimustiedon tärkeyttä yrityksen strategisessa johtamisessa, lahjoittaa palkittaville stipendit. 

Tänä vuonna kilpailuun lähetettiin 10 työtä, joista 9 täytti SSJS:n strategiapalkintosäännöt. Palkintoraatia johti tutkijatohtori Virpi Sorsa ja jäseninä olivat professori Marko Torkkeli, SSJS:n hallituksen pj. Jouni Flyktman, SSJS:n hallituksen vpj. Petri Toikkanen ja säätiön edustaja Tomi Petrell. Valitsimme töistä parhaat työt seuraavien kriteerien mukaisesti: työn laatu, työn merkitys strategian näkökulmasta, työn ajankohtaisuus/uutuusarvo ja työn käytännön merkitys. Kolme parasta työtä olivat seuraavat:

Ensimmäinen palkinto: Pinja Hokkanen: International expansion of Finnish platform-based new ventures: A simple rules approach

Pinja Hokkanen tarkastelee, mitä alustalouden kasvuyritykset ovat oppineet kansainvälistymisestä ja miten he kehittävät menetelmiä kansainvälistymiseen kokemansa perusteella. Aihe on ajankohtainen ja tärkeä, koska alustatalous on merkittävimpiä yritysten kasvuun vaikuttavia ilmiöitä. Laadullisen tutkimuksen tulosten mukaan alustoja kehittävät kasvuyritykset muodostavat kansainvälistyessään heuristiikkoja samoista aiheista: suuntautumisesta ja ajattelutavoista, perustuksista ja resursseista, markkinoiden valinnasta, organisaatiosta, lokalisaatiosta ja verkoston rakentamisesta. Lisäksi osa yrityksistä muodostaa samanlaisia yksityiskohtaisia heuristiikkoja. Nämä aiheet ja jaetut heuristiikat ovat esillä diplomityössä kehitetyssä teoriassa. Raati piti erityisesti Hokkasen diplomityön tuloskuviota 5.1 ja sen läpikäyntiä ansiokkaana. Kuvio mallintaa, mitkä heurestiikat ovat olennaisia alustatalouden kasvuyritysten kansainvälistymisessä.

Finalistit (ei paremmuusjärjestyksessä):

Joona Koivisto: Identifying strategic factors for a market entry process for professional development education export in the United States market area

Joona Koiviston työ tarkastelee, millaisella strategialla meidän koulutusvientimme onnistuisi Yhdysvaltojen koulutusmarkkinoilla. Hänen työnsä tarkastelee strategiakirjallisuutta ansiokkaasti ja koulutusvienti aiheena on ajankohtainen. Tutkimuksen vahvuus on erityisesti se, että tutkimusaineistoksi oli kerätty poikkeuksellisen laaja kansainvälinen laadullinen aineisto, yhteensä 22 haastattelua, aineiston analyysi oli tehty analysointiohjelmistolla myös erityisen huolellisesti. Haastateltavat olivat Suomessa toimivia koulutusvientiyrityksiä, koulutusvientikiihdyttämöjä, asiantuntijoita julkisorganisaatioista ja yksityisistä konsulttitoimistoista, sekä jo Yhdysvaltojen markkinoille etabloituneita yrityksiä että Yhdysvaltojen koulutusmarkkinaa tuntevia julkisten ja yksityistysten organisaatioiden asiantuntijoita ja päättäjiä. Palkintoraati suosittelee kansainvälistymistä suunnittelevia koulutusorganisaatioita tai miksei muitakin vastaavia tutustumaan Koiviston työn strategiseen tiekarttaan. 

Juho Nousiainen: Dynamic capabilities for corporate sustainability in the digital services sector

Juho Nousiaisen työ tarkastelee dynaamisia kyvykkyyksiä erinomaisen yrityskestävyyden osatekijöinä digitaalisella palvelusektorilla. Työn keskittyy siihen, millaisia organisaatiorakenteita, käytänteitä ja johtajuustaitoja tarvitaan kestävyyskyvykkyyksien rakentamiseksi ja mitkä aspektit määrittävät kestävyyskyvykkyyksiin kytköksissä olevia kestävyysstrategioita. Nousiaisen työn löydökset ja niistä johdetut johtopäätökset osoittavat erinomaista tapaustutkimuksen hallintaa. Tulokset ovat informatiivisia ja työn keskeiset taulukot huomioivat dynaamiset kyvykkyydet hallinto-, organisaatio- ja toimijatasolla antaen lukijalle suuntaviivoja kestävyysstrategian suunnitteluun tai muutokseen.

Nämä kaikki kolme työtä olivat esimerkillisiä opinnäytetöitä ja tarjoavat mielenkiintoisia näkökulmia ajankohtaisiin strategisiin kysymyksiin. Näistä töistä Pinja Hokkasen työ valikoitui parhaaksi työksi ja näin ollen palkitsemme sen tämän vuoden strategiapalkinnolla. Joona Koivisto ja Juho Nousiainen saavat myös tunnustuksen finaalisijasta.

Palkintoraati haluaa antaa Kunniamaininnat myös kahdelle lähetetylle työlle:

Anna Lundén: HALLITUSJÄSENET: KATSE YLÖS TÄHTIIN: Yksilön tulevaisuussuuntainen markkinastrateginen ajattelu hallituksen strategiatyössä

Miikka Raulo: Digitaalinen transformaatio suomalaisen matkailutoimialan muutosvoimana. Kansallisten matkailustrategioiden sisällönanalyysi

Suomen Strategisen Johtamisen Seura kiittää kaikki kilpailuun osallistuneita ja toivottaa onnea palkituille! 

Kirjoittaja:

Jaa:
Kuvassa keskelllä Virpi Sorsa ja oikealla Pihla Allos
> Blogi

Strategiatiedon keskeiset käsitteet

Strateginen johtaminen on vakiinnuttanut asemansa tapana ajatella organisaatioiden johtamista. Strategia auttaa organisaatioita tavoittelemaan menestystä pitkällä aikavälillä ja tästä syystä strategian suunnittelu on keskeinen käsite strategisessa

Lue lisää »
> Kirja-arvostelu

SSJS:n kirjakatsaus: Leskelä & Luomaranta (2023)

Käärijän tavoin Avoin strategia / Suljettu strategia -kirjan ansio on tuoda vetävällä suomenkielellä ja kotimaisin tapausesimerkein hyöstetty teos strategiatyön megatrendistä, avoimesta strategiasta. Suomalaisen strategiakentän (laadukkaaksi)

Lue lisää »
2022 Strategiaplakinnonsaajat
> Tiedotteet

TIEDOTE: Strategiapalkinnon saajat on valittu!

Suomen Strategian Johtamisen Seura palkitsee joka vuosi Suomessa kirjoitettuja parhaita graduja ja diplomitöitä Pirkko ja Tarmo Vahvelaisen säätiön kanssa. Säätiö, joka perustajansa hengessä haluaa edistää akateemisen tutkimustiedon

Lue lisää »
SSJS:n logo
> Tiedotteet

Strategiapalkinto 2022 -kilpailu on avattu!

Suomen Strategisen Johtamisen Seura (SSJS) jakaa vuosittain arvostetun Strategiapalkinnon yhteistyössä Pirkko ja Tarmo Vahvelaisen Säätiön kanssa. Tänä vuonna palkinto jaetaan pro gradu/diplomity -sarjassa

Lue lisää »