Jäsenrekisteriseloste

 

SSJS jäsenrekisteriseloste

 

Henkilötietolain (523/1999 10 §) edellyttämä rekisteriseloste. Päivitetty 24.4.2018.

Rekisterin nimi
Suomen Strategisen Johtamisen Seura ry:n jäsenrekisteri

Rekisterinpitäjä
Suomen Strategisen Johtamisen Seura ry
PL 641
00100 Helsinki

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Sonja Martikainen, sähköposti: ssjs@ssjs.fi

Rekisteröidyt henkilöryhmät
Rekisteri sisältää henkilötietoja SSJS:n jäsenistä, entisistä jäsenistä sekä luottamushenkilöistä.

Henkilötietojen käyttötarkoitus
Tietoja käytetään jäsensuhteen hoitamiseen, mm. laskutukseen. Lisäksi henkilötietoja käytetään tapahtumien järjestämiseen, mainontaan ja markkinointiin sekä muuhun jäsenviestintään.

Rekisterin tietosisältö

  • Nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Matkapuhelinnumero
  • Organisaatio ja asema
  • Henkilön ja organisaation osoitetiedot
  • Muut mahdolliset palveluiden ja tapahtumien edellyttämät tiedot (mm. osallistumiset tapahtumiin)

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteri koostetaan rekisteröidyltä itseltään, rekisteröidyn suostumuksella kolmannelta osapuolelta, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä sekä asiakastietojärjestelmien tietokannoista.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Rekisterinpitäjä luovuttaa asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille vain rekisteröidyn omalla suostumuksella tai Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä. Tapahtumien osalta ilmoittautuneiden nimi- ja organisaatiotiedot välitetään kunkin tapahtuman yhteistyökumppaneille.

Jäseneksi liittymisen yhteydessä kysytään jokaiselta suostumus nimen ja organisaation julkistamiseen SSJS:n nettisivujen jäsenluettelossa.

Rekisterinpitäjä ei luovuta henkilötietoja EU- tai ETA – alueen ulkopuolelle.

Tietojen muuttaminen
Jäsenellä on oikeus tarkistaa ja muuttaa itseään koskevia tietoja SSJS:n jäsenrekisterissä.

Kielto-oikeus ja tietojen poistaminen rekisteristä
Jäsenellä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely mainontaa, suoramarkkinointia ja muuta markkinointia varten. Tietoja voidaan poistaa rekisteristä jäsenen pyynnöstä.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot, joita säilytetään sähköisesti, on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuurein ja muin teknisin suojakeinoin, kuten salasanoin. Vain määrätyt henkilöt pääsevät käsiksi tietoihin ja tietoja käsittelevillä henkilöillä on voimassa oleva salassapitosopimus.

Kaikissa tietosuojaan ja henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä
seuran toimistoon, sähköposti ssjs@ssjs.fi.