Ajatusrikastamo 1.2.2017: Uudistuva yhteisö tarttuu mahdollisuuksiin

6.2.2017


Uudistuva yhteisö tarttuu mahdollisuuksiin


Näin kiteytyi SSJS:n ajatusrikastamon keskustelussa kuvaus organisaatiosta, joka menestyy digitalisaation ja globalisaation ajamassa muuttuvassa, epävarmassa, monimutkaisessa ja ennakoimattomassa (MEME) toimintaympäristössä. Strategisessa johtamisessa keskeiseksi nähtiin jatkuvasti tarkkailla, mitä on tapahtumassa, kulkea kohti visiota yhdistäen pidemmän tähtäimen johdonmukaisuuteen nopea uudistumiskyky.

Työn murroksessa osaamisen lisäarvo korostuu

Olemassa oleva osaaminen ja kyky oppia uutta ovat entistä arvokkaampi kilpailukyvyn perusta. Keskustelua käytiinkin pitkään siitä, miten johtaa osaamista maailmassa, jossa toimenkuvien pilkkoutuminen murtaa työtä ja työsuhteita verkostomaiseksi toiminnaksi. Kun osaaminen hajautuu jakautuen yksilöiden kautta useammalla suunnalla hyödynnettäväksi, joudutaan miettimään, kenen liiketoiminnasta oikeastaan on kyse: organisaation, joka osaamista hyödyntää, vai yksilön, joka osaamistaan myy.

Uudelleen arvioitavaksi tulee myös se, miten vastuu osaamisen uudistamisesta työn murroksessa jakautuu. Keskustelussa nähtiin, että vaikka perusperiaate yhteiskunnan, yrityksen ja yksilön rooleista säilyy, yksilön vastuu on kasvanut aiempaan verrattuna. Omaa osaamistaan on kartutettava, jotta voi rakentaa itselleen haluamansa urapolun. Oman työnsä lisäarvon hahmottaminen ja osaamisensa tuotteistaminen korostuvat tulevaisuuden työmarkkinoilla.

Osaamista täytyy houkutella

Korkeatasoisen osaamisen ylläpitämiseksi yhteiskunnan tehtäväksi nähtiin edelleen ylläpitää oppimiseen kannustavaa ilmapiiriä ja huolehtia kouluttautumisen mahdollisuuksien tarjoamisesta. Yhteiskunnalta toivottiin kuitenkin vielä enemmän panostuksia houkuttelevien osaamiskeskittymien synnyttämiseen. Kilpailukyvystään huolehtivan organisaation puolestaan täytyy varmistaa kriittinen ydinosaamisensa tarjoamalla työntekijöilleen paitsi perinteistä koulutusta ennen kaikkea monipuolisia oppimisen tilaisuuksia. Työsuhteiden pirstoutuessa organisaatioiden on mietittävä houkuttelevuuttaan uusien osaajien liittämiseksi yhteisöön. Kiinnostava visio on tässä tärkeä elementti, mutta ratkaisevaksi nousee yksilön kokemus oman ja organisaation arvomaailmojen yhdensuuntaisuudesta.  

Rekrytoinneilla voi parantaa päätöksenteon laatua

Osaamiseen perustuvan talouskasvun maailmassa osaavien ihmisten rekrytointien – eli investointien yhä useammin perinteistä tasetta tärkeämpään henkiseen pääomaan - todettiin olevan aivan olennaisia päätöksiä organisaation menestymisen mahdollisuuksia ajatellen. Näihin päätöksiin liittyy kuitenkin hankala inhimillinen haaste: rekrytointitilanteessa tiedostamaton vaikuttaa voimakkaasti valintoihin. Keskustelussa tunnistettiin, miten helppoa onkaan päätyä henkilöön, joka on valitsijajoukkonsa kaltainen. Vaatii tietoista ajattelua rekrytoida se erilaista näkökulmaa tuova osaaja. Oman osaamisen ulkopuolelta tulevien ajatusten vastaanottaminen vaatii toki älyllistä ponnistelua, mutta kun niin haluaa tehdä, on todennäköisesti löytänyt juuri sen tekijän, joka ratkaisevasti parantaa tulevien päätösten laatua. Keskustelun ympyrä sulkeutuikin toteamukseen, että johtajan halu itse oppia uutta ja esimerkin näyttäminen onkin koko organisaation uudistumisen ja menestyksen välttämätön edellytys. 
 

Kirjoittaja: Sinimaaria Ranki